Przetargi.pl
NADZÓR NAD ELEKTRONICZNYMI SYSTEMAMI ALARMOWYMI KONTROLI I POWIADAMIANIA W PARKU WODNYM KOSZALIN W ZAKRESIE KONTROLI ELEKTRONICZNEJ W OBIEKCIE PARK WODNY KOSZALIN WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PARKINGAMI PRZY UL. ROLNEJ 14

Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-436 Koszalin, Rolna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 721 60 10, , fax. 94 721 60 12
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie
  Rolna 14
  75-436 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 721 60 10, , fax. 94 721 60 12
  REGON: 33024101800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zos.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NADZÓR NAD ELEKTRONICZNYMI SYSTEMAMI ALARMOWYMI KONTROLI I POWIADAMIANIA W PARKU WODNYM KOSZALIN W ZAKRESIE KONTROLI ELEKTRONICZNEJ W OBIEKCIE PARK WODNY KOSZALIN WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PARKINGAMI PRZY UL. ROLNEJ 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru nad elektronicznymi systemami alarmowymi kontroli i powiadamiania w Parku Wodnym Koszalin wraz z terenami przyległymi i parkingami przy ul. Rolnej 14 o powierzchni działki 76 815 ha, powierzchnia całkowita budynku 18 203,00 m2. Usługa ma zostać wykonana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312310-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór w załączniku nr 4). Z treści załączonych dokumentów powinien wynikać: - zakres dostępnych WYKONAWCY zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez WYKONAWCĘ przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy inne podmioty, na zdolności których WYKONAWCA powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania WYKONAWCY w obrocie prawnym na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, a wszystkie jej strony parafowane. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika WYKONAWCA zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. WYKONAWCA, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni WYKONAWCY, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia WYKONAWCA może przedstawić dowody, że powiązania z innym WYKONAWCĄ, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach