Przetargi.pl
Nadzór nad elektronicznymi systemami alarmowymi kontroli i powiadamiania w Parku Wodnym Koszalin

Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-436 Koszalin, Rolna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 721 60 10, , fax. 94 721 60 12
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie
  Rolna 14
  75-436 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 721 60 10, , fax. 94 721 60 12
  REGON: 33024101800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zos.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór nad elektronicznymi systemami alarmowymi kontroli i powiadamiania w Parku Wodnym Koszalin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: „Nadzór nad elektronicznymi systemami alarmowymi kontroli i powiadamiania w Parku Wodnym Koszalin” . Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zostały określone w następujących załącznikach do SIWZ: • Załącznik 1A – Formularz ofertowy • Załącznik 1B – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) • Załącznik 1C – Umowa z powierzeniem danych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312310-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYKONAWCA, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni WYKONAWCY, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia WYKONAWCA może przedstawić dowody, że powiązania z innym WYKONAWCĄ, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Oferta musi być podpisana przez osobę, upoważnioną do reprezentowania WYKONAWCY w obrocie prawnym na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, a wszystkie jej strony parafowane. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika WYKONAWCA zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach