Przetargi.pl
Ochrona obiektów i mienia Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 75-581 Koszalin, ul. T. Chałubińskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 34 88 147 , fax. 94 34 88 103
 • Data zamieszczenia: 2020-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  ul. T. Chałubińskiego 7
  75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 34 88 147, fax. 94 34 88 103
  REGON: 33000629200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona obiektów i mienia Szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów i mienia, dozoru budynku administracji „G” oraz patrolowania terenu, transportu wartości pieniężnych, dyskretnego ostrzegania, monitoringu, zarządzania systemem telewizji przemysłowej, obsługi i konserwacji systemu telewizji przemysłowej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w systemie całodobowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312310-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)posiadają Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432); 2)posiadają pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, obejmującej swym zasięgiem miasto Koszalin – wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości; 3)posiadają pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych pracujących w sieci typu monitorowanie systemów alarmowych, obejmujące swym zasięgiem miasto Koszalin – wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach