Przetargi.pl
„USŁUGI DOZORU BUDYNKU STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ OCHRONY ORGANIZOWANCH IMPREZ MASOWYCH”

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 810684158
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „USŁUGI DOZORU BUDYNKU STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ OCHRONY ORGANIZOWANCH IMPREZ MASOWYCH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Część 1 - Usługi dozoru budynku Stargardzkiego Centrum KulturyCzęść 2 – Usługi ochrony imprez masowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312310-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach