Przetargi.pl
„USŁUGI DOZORU BUDYNKU STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ OCHRONY ORGANIZOWANCH IMPREZ MASOWYCH”

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 810684158
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sck.stargard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „USŁUGI DOZORU BUDYNKU STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ OCHRONY ORGANIZOWANCH IMPREZ MASOWYCH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Część 1 - Usługi dozoru budynku Stargardzkiego Centrum KulturyCzęść 2 – Usługi ochrony imprez masowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312310-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:1) Cześć 1: W tej części wadium nie jest wymagane.2) Cześć 2: 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych).2. Pozostałe informacje w SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Część 1:Zamawiający nie stawia warunku.Część 2.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej określającą zakres i formy prowadzenia tych usług – wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 3 pkt 1 i art. 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 poz. 1995 ze zm.).3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Część 1:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na świadczeniu usług dozoru obiektu/ usług portierskich o wartości usługi co najmniej 20.000,00 zł brutto.Jeżeli usługa przedstawiana na potwierdzenie spełniania warunku jest w trakcie realizacji (usługa wykonywana), to wartość części zrealizowanej do dnia składania ofert nie może być mniejsza niż 20.000,00 zł brutto.b) Dysponuje osobami do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 3 (słownie: trzema) osobami z których każda legitymuje się doświadczeniem w wykonywaniu ciągłego (minimum 1 rok) dozoru w obiektach/budynkach instytucji kultury. Przez doświadczenie opisane w poprzednim zdaniu rozumie się świadczenie dozoru w ramach umów cywilnoprawnych lub umów o pracę realizowanych w obiektach takich jak muzea, teatry, domy kultury i inne obiekty/budynki instytucji kultury w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.Dla Części 1 - Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców w odniesieniu do warunku dotyczącego kadry oraz doświadczenia wymaganego od wykonawców. Oznacza to, że przynajmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną musi legitymować się doświadczeniem w zakresie co najmniej jednej usługi odpowiadającej wymaganiom określonym w SWZ.Część 2:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (słownie: trzy) usługi polegające na kompleksowej ochronie dowolnych imprez masowych (kulturalnych, sportowych, artystyczno-rozrywkowych) obejmujących udział w każdej imprezie jednorazowo nie mniej niż 6.000 osób.Dla Części 2 - Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez Wykonawców w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wymaganego od wykonawców. Oznacza to, że przynajmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną musi legitymować się doświadczeniem w zakresie co najmniej trzech usług odpowiadających wymaganiom określonym w SWZ.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i będzie realizował usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach