Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wólka Żabna i Wola Osowa - Gmina Staszów realizowaną w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Staszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8642014 , fax. 015 8643261
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Staszów
  ul. Opatowska 31 31
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8642014, fax. 015 8643261
  REGON: 83040974900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wólka Żabna i Wola Osowa - Gmina Staszów realizowaną w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Gminy Staszów w miejscowościach: Wólka Żabna, Wola Osowa w ilości 85 szt. w tym: a) 79 szt. - oczyszczalni ścieków o przepustowości q = 0,9 m?/d; b) 5 szt.- oczyszczalni ścieków o przepustowości q = 1,8 m?/d; c) 1 szt. - oczyszczalni ścieków o przepustowości q = 3,6 m?/d; działających na bazie technologii hybrydowej połączonego złoża fluidalnego i niskoobciążonego osadu czynnego z napowietrzaniem. Podstawowymi elementami oczyszczalni są: trzykomorowy zbiornik oczyszczalni, studnia chłonna, kanały doprowadzające, kanały odpływowe, przepompownia ścieków surowych i oczyszczonych, zasilanie elektryczne oraz rozruch techniczny i technologiczny. Zakres zamówienia obejmuje nadzór inwestorski m.in. nad: 1) wykonaniem oczyszczalni ścieków 2) wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego, 3) wykonaniem przyłącza elektrycznego zasilającego każdą oczyszczalnię, oraz innymi koniecznymi pracami gwarantującymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 SIWZ Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.staszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach