Przetargi.pl
Przebudowa budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem

Gmina Staszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8642014 , fax. 015 8643261
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Staszów
  ul. Opatowska 31 31
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8642014, fax. 015 8643261
  REGON: 83040974900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem, znajdującego się na terenie zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego, na działce oznaczonej w ewid. gruntów nr 592 położonej w miejscowości Wiśniowa. Przedsięwzięcie polega na wydzieleniu w poziomie parteru nowych pomieszczeń i przeznaczeniu ich na bazę noclegową z zapleczem socjalnym. Zakres robót obejmuje m.in. -wykonanie nowych ścian działowych, -wymianę posadzek, -wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, -wymianę i wykonanie nowych okładzin ściennych, -wykonanie tynków, malowanie ścian, -wykonanie wewnętrznych instalacji: c.o., elektrycznej, wod.- kan. oraz przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, -wykonanie elewacji zewnętrznych, wykonanie izolacji ścian i stropów, -wymianę konstrukcji dachowej z pokryciem, -wymianę instalacji odgromowej, -wykonanie dodatkowych schodów zewnętrznych do nowo projektowanego wejścia do budynku, -zagospodarowanie terenu wokół budynku, obejmujące m.in. wykonanie utwardzenia terenu, oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 SIWZ Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również: 1)obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 2)montaż tablicy informacyjnej o źródłach finansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 3 lat od daty ich odbioru końcowego. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113501
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100), w formach i w terminie określonych w SIWZ, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.staszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną