Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad przebudową budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem

Gmina Staszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8642014 , fax. 015 8643261
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Staszów
  ul. Opatowska 31 31
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8642014, fax. 015 8643261
  REGON: 83040974900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad przebudową budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku gospodarczego na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem, znajdującego się na terenie zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego, na działce oznaczonej w ewid. gruntów nr 592 położonej w miejscowości Wiśniowa. Przedsięwzięcie objęte niniejszym nadzorem polega na wydzieleniu w poziomie parteru nowych pomieszczeń i przeznaczeniu ich na bazę noclegową z zapleczem socjalnym. Zakres zamówienia obejmuje nadzór inwestorski m. in. nad: - wykonaniem nowych ścian działowych, - wymianą posadzek, - wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, - wymianą i wykonaniem nowych okładzin ściennych, - wykonaniem tynków, malowaniem ścian, - wykonaniem wewnętrznych instalacji: c.o., elektrycznej, wod.-kan. oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, - wykonaniem elewacji zewnętrznych, wykonaniem izolacji ścian i stropów, - wymianą konstrukcji dachowej z pokryciem, - wymianą instalacji odgromowej, - wykonaniem dodatkowych schodów zewnętrznych do nowo projektowanego wejścia do budynku, - zagospodarowaniem terenu wokół budynku, obejmującym m.in. wykonanie utwardzenia terenu oraz innymi koniecznymi pracami gwarantującymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 SIWZ Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.staszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach