Przetargi.pl
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wólka Żabna i Wola Osowa - Gmina Staszów realizowana w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Staszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8642014 , fax. 015 8643261
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Staszów
  ul. Opatowska 31 31
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8642014, fax. 015 8643261
  REGON: 83040974900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wólka Żabna i Wola Osowa - Gmina Staszów realizowana w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Gminy Staszów w miejscowościach: Wólka Żabna, Wola Osowa. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 85 szt. w tym: a) 79 szt.- oczyszczalni ścieków o przepustowości q = 0,9 m?/d; b) 5 szt. - oczyszczalni ścieków o przepustowości q = 1,8 m?/d; c) 1 szt. - oczyszczalni ścieków o przepustowości q = 3,6 m?/d; działających na bazie technologii hybrydowej połączonego złoża fluidalnego i niskoobciążonego osadu czynnego z napowietrzaniem. Podstawowymi elementami oczyszczalni są: trzykomorowy zbiornik oczyszczalni, studnia chłonna, kanały doprowadzające, kanały odpływowe, przepompownia ścieków surowych i oczyszczonych, zasilanie elektryczne oraz rozruch techniczny i technologiczny. Oczyszczalnie ścieków wykonane winny być w oparciu o urządzenia działające w trzech odrębnych komorach ze stożkowym dnem, ustawionych szeregowo, realizujących następujące po sobie procesy oczyszczania ścieków tj. - osadnik wstępny (podczyszczanie ścieku surowego - procesy sedymentacji i flotacji, zagęszczanie i częściowa fermentacja oraz magazynowanie osadów), - komora osadu czynnego (komora napowietrzania - osad czynny zapewnia proces oczyszczania tlenowego), - osadnik wtórny (sedymentacja strefowa zawiesiny połączona z recyrkulacją osadu nadmiernego do osadnika wtórnego) Oczyszczony ściek wyprowadzony z przydomowej oczyszczalni ścieków będzie odprowadzony do gruntu poprzez studnię chłonną. Zakres prac obejmuje m. in.: 1) wykonanie oczyszczalni ścieków, 2) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, 3) wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego każdą oczyszczalnię, Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również: 1) doprowadzić teren do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód właścicielom posesji na których wystąpiła szkoda z winy Wykonawcy; 2) wykonać pomiary instalacji elektrycznej zasilającej każdą oczyszczalnię, 3) przeprowadzić rozruch wybudowanych oczyszczalni ścieków, aż do osiągnięcia pełnego efektu oczyszczania ścieków, 4) dostarczyć dokumentację techniczno - ruchową, 5) zlecić i uzyskać pozytywne wyniki badań ścieków oczyszczonych (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska) z 10% (wskazanych przez Inwestora) oczyszczalni przeprowadzone przez stację sanitarno-epidemiologiczną bądź inne akredytowane laboratorium, 6) przeprowadzić szkolenie dla przyszłych użytkowników oczyszczalni w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania i książki usług serwisowych, 7) zapewnić pełną obsługę geodezyjną (wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), 8) w ramach gwarancji zapewnić obowiązkowy przegląd roczny każdej oczyszczalni z wpisaniem uwag i zaleceń dla użytkownika do książki usług serwisowych. oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 SIWZ Urządzenia oczyszczalni muszą się charakteryzować prostotą obsługi i niezawodnością oraz niskimi kosztami eksploatacji. Oczyszczalnie muszą spełniać wymagania PN EN 12566-3+A1:2009. Jakość ścieków oczyszczonych winna odpowiadać wymogom zawartym w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dziennik urzędowy Wspólnot Europejskich ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 5 lat od daty ich odbioru końcowego. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324219
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100), w formach i w terminie określonych w SIWZ, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.staszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach