Przetargi.pl
KREDYT KONSOLIDACYJNY W WYSOKOŚCI 8 341 013,93 ZŁ. NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH

Gmina Suchedniów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2543002, 2543485 , fax. 041 2543485
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchedniów
  ul. Fabryczna 5 5
  26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2543002, 2543485, fax. 041 2543485
  REGON: 00029100991700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.bip.doc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KREDYT KONSOLIDACYJNY W WYSOKOŚCI 8 341 013,93 ZŁ. NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Adres Zamawiającego : GMINA SUCHEDNIÓW ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie II.Opis przedmiotu zamówienia : OPIS TECHNICZNY: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Przedmiot zamówienia (usługi): KREDYT KONSOLIDACYJNY W WYSOKOŚCI 8 341 013,93 ZŁ. NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH UWAGA: Podstawa do wyliczenia ceny oferty będącej przedmiotem oceny: -do ustalenia ceny ofert za cały okres kredytowania tj. od 25.06.2014r. do 31.12.2032r. należy przyjąć : -stały WIBOR w wysokości 2,62% w stosunku rocznym - .................... zł. ( przy wyliczeniach wartości do oferty kwoty zaokrąglić do pełnych zł. , w umowie zostanie wprowadzony zapis o zmiennej stopie procentowej WIBOR ustalonej w/g średnio-miesięcznej stawki WIBOR dla 1M) -stała marża - .......% ...................... zł. w/g wykonawcy (jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -jednorazowa prowizja ........% ........................ zł.(jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -inne koszty ............................ zł. (ich wysokość wstawione zostaną do umowy) -spłata odsetek i kredytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia UWAGA : zapisy wprowadzone w nawiasach będą zapisami w umowie o kredyt) Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych) - w każdym czasie pomiędzy 25.06.2014r. a, 31.12.2032r. roku, oraz dopuszcza przedłużenie terminu spłaty kredytu ponad wyznaczony w postępowaniu. Kwota kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 341 013,93 zł. zostanie przekazane przez Bank w dniu 25.06.2014 roku na spłatę zobowiązań Gminy Suchedniów z tytułu kredytów : Nr KR-10-00737-97 z dn. 09.07.2010 roku - 6 003 513,93 zł. - nr rachunku bankowego 98852000071001000000970014 Nr KR-09-00912 z dn. 30.07.2009 roku - 2 337 500,00 zł. - nr rachunku bankowego 55852000071001000000970012 Na potrzeby wyliczenia ceny ofert na dzień otwarcia ofert, przez cały okres kredytowania należy przyjąć oprocentowanie wg stopy procentowej WIBOR 1M - 2,62%. Oprocentowanie kredytu i jednorazową prowizję należy policzyć od kredytu w wysokości 8 341 013,93 PLN. Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku. WIBOR 1M w rzeczywistym okresie kredytowania będzie wprowadzony w umowie jako oprocentowanie zmienne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach