Przetargi.pl
NADZÓR INWESTORSKI BRANŻY DROGOWEJ NAD PRZEBUDOWĄ ULIC KUSOCIŃSKIEGO I MIESZKA I W LĘBORKU

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80 , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NADZÓR INWESTORSKI BRANŻY DROGOWEJ NAD PRZEBUDOWĄ ULIC KUSOCIŃSKIEGO I MIESZKA I W LĘBORKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 (zwane dalej Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku). Dokumentacja projektowa i roboty budowlane obejmować będą m. in.: 1.1. wykonanie robót budowlanych - droga powiatowa ul. Kusocińskiego od skrzyżowania z ul. Olimpijczyków (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Władysława IV (ze skrzyżowaniem) - długość odcinka ok. 630 m, budowa dwóch minirond, budowa skrzyżowania wyniesionego, budowa i przebudowa chodników, budowa drogi rowerowej, budowa i przebudowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej - na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. 1.2. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - droga powiatowa ul. Kusocińskiego od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Olimpijczyków (bez skrzyżowania) - długość odcinka ok. 610 mb, w tym przebudowa ok. 170 mb, budowa ok. 440 mb, budowa trzech minirond, budowa chodników, budowa drogi rowerowej, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej - na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uwagami stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 1.3. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - droga powiatowa ul. Mieszka I od skrzyżowania z ul. Władysława IV (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Krzywoustego (bez skrzyżowania) - długość odcinka ok. 550 mb, skrzyżowanie wyniesione, chodniki, droga rowerowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa - na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uwagami stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 1.4. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - droga wojewódzka 214 ul. Krzywoustego - od skrzyżowania z ul. Kościuszki (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Kaszubską (ze skrzyżowaniem) - długość odcinka ok. 315 mb, budowa małego ronda, budowa dwóch skrzyżowań skanalizowanych, budowa i przebudowa chodników, budowa drogi rowerowej, budowa zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej - na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uwagami stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zakres praw i obowiązków Wykonawcy - zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2010.243.1623 z późn. zm.) 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej obejmuje: 3.1. Reprezentowanie inwestora podczas prowadzenia prac projektowych i na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności prac projektowych i realizowanej inwestycji budowlanej z umową z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi; 3.2. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w dokumentacji projektowej i na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności; 3.3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów i przekazywanie ich do użytkowania; 3.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac projektowych i robót budowlanych oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych; 3.6. Wymagana jest obecność Wykonawcy na budowie i naradach według potrzeb określonych przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz dziennie w czasie prowadzenia robót drogowych. 4.Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności: 4.1. Udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji, mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy; 4.2. Udział w procesie przygotowania, kompletowania zawiadomienia o zakończeniu budowy dot. zrealizowanej inwestycji; 4.3. Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie gwarancyjnym; 4.4. W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w umowie z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania rozwiązań w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań (terminy te ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących realizacji robót); 4.5. Opiniowanie rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych jako równoważne dla przedstawionych w umowie z tym wykonawcą, w szczególności w zakresie używanych materiałów, urządzeń i technologii. 5. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 6. 6.1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 6.2. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 7. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 8. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 9. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: nadzór nad wykonywaniem konstrukcji nawierzchni jezdni. Zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy Pzp. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.lebork.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach