Przetargi.pl
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘBORKU PRZY ULICY ŁOKIETKA 13 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NA DOM DLA BEZDOMNYCH

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80 , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.lebork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘBORKU PRZY ULICY ŁOKIETKA 13 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NA DOM DLA BEZDOMNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski wielobranżowy w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych. 2. Ogólna charakterystyka obiektu: 2.1. w chwili obecnej jest to obiekt użyteczności publicznej: administracyjno - biurowy z odrębną częścią stanowiącą noclegownię, po wykonaniu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania w części administracyjno - biurowej zostanie wydzielonych 5 samodzielnych mieszkań w ramach projektu domu dla bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą. 2.2. 2.3. podstawowe dane budynku: A) ilość kondygnacji - 3 bez podpiwniczenia, parter: istniejąca noclegownia (nie objęta przebudową), wymiennik ciepła, jeden lokal mieszkalny, I piętro: 3 lokale mieszkalne, II piętro: jeden lokal mieszkalny. B) powierzchnia użytkowa projektowanego domu dla bezdomnych: 634,81m2 w tym powierzchnia mieszkalna: 525,74m2 zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad przebudową budynku w branżach: architektoniczono - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej robót budowlanych objętych dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych ENGINEER Artur Klejna - Załącznik nr 7 do SIWZ (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy Zmiany sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych, SWiOR, Przedmiary robót) 3. Zakres praw i obowiązków Wykonawcy - zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2013. poz. 1409 z późn. zm.) 4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: 4.1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi; 4.2. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności; 4.3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 4.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania; 4.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych; 4.6. Sprawdzenie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę w zakresie zgodności z SIWZ; 4.7. Wymagana jest obecność Wykonawcy na budowie i naradach według potrzeb określonych przez Zamawiającego. 5. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności: 5.1. Udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji, mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy; 5.2. Udział w procesie przygotowania, kompletowania zawiadomienia o zakończeniu budowy dot. zrealizowanej inwestycji; 5.3. Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych obiektach oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie gwarancyjnym; 5.4. W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania rozwiązań w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań (terminy te ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących realizacji robót); 5.5. Opiniowanie rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych jako równoważne dla przedstawionych w dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie używanych materiałów, urządzeń i technologii. 6. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 8. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, lub którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego. 10. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się wykonywanie robót w oparciu o rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełniania wymogów technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.lebork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach