Przetargi.pl
Na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści część IV ponowne

Zespół Szkół im. C.K.Norwida ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3 Maja 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 472-60-20 , fax. 0-56 472 60 37
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. C.K.Norwida
  ul. 3 Maja 24 24
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-56 472-60-20, fax. 0-56 472 60 37
  REGON: 00068091100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsimc.k.norwida@wp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści część IV ponowne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści Kółko naukowe TRANZYSTOR 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 38342100-5 Oscylografy 31120000-3 Generatory 31172000-2 transformatory napięciowe 38552000-9 Mierniki elektroniczne 31712350-8 Tranzystory 31711150-9 Kondensatory elektroniczne 31110000-0 Silniki elektryczne 38341300-0 Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 5 niniejszej SIWZ pod nazwą szczegółowy opis przedmiotu Kółko naukowe TRANZYSTOR 5. Wszystkie sprzęty, pomoce dydaktyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 6. W trakcie realizacji dostawy sprzętów, pomocy dydaktycznych, objętych przedmiotem zamówienia należy również dostarczyć Zamawiającemu: a) instrukcję obsługi dostarczonych sprzętów w języku polskim, b) kartę gwarancyjna lub inną podstawę gwarancyjną dostarczonych sprzętów. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących sprzęty o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż określone szczegółowo załączniku nr 5 niniejszego SIWZ pn. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Podane tam parametry i funkcje techniczne należy traktować jako wymagania minimalne. 8. Zamawiający ustala, że Wykonawca poda cenę za zamówienie przewidziane do realizacji. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem oferowanego sprzętu do Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim ul. 3 -go Maja 24. 9. Wykonawca zapewni stałą wysokość cen za realizację przedmiotu zamówienia w okresie objętym umową, zgodnie ze złożoną ofertą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.norwid.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach