Przetargi.pl
Odbiór, transport z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary

Gmina Młynary ogłasza przetarg

 • Adres: 14-420 Młynary, ul. Dworcowa 29
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2486082 w. 39 , fax. 55 2486400
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Młynary
  ul. Dworcowa 29 29
  14-420 Młynary, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 2486082 w. 39, fax. 55 2486400
  REGON: 17074813000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlynary.bip.doc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary, w tym z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a także z miejsc publicznych, których administratorem jest Zamawiający, lub jednostki mu podległe, oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) . A. ZAKRES PRAC OBEJMUJE ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM: a) niesegregowanych (zmieszanych) b) segregowanych c) stałych miejskich zgromadzonych w koszach ulicznych na terenie miasta i gminy, w tym ustawionych na boiskach, placach zabaw, świetlicach wiejskich, cmentarzach i przystankach autobusowych d) wielkogabarytowych - za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych e) elektronicznych i elektrycznych -za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych f) segregowanych z pojemników 110 l,120 l, i 1100 l przeznaczonych do selektywnej zbiórki ustawionych przy zabudowie wielorodzinnej, dla której ustalono zarząd nieruchomością oraz dobrowolnych punktów segregacji odpadów (szkło, papier, plastyk) ustawionych przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Młynary. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Młynary służą: a) pojemniki na odpady segregowane i zmieszane o pojemności - 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l, b) worki o pojemności nie mniejszej niż 60 l, przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, c) pojemniki 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, d) pojemniki 35 l i 50 l przeznaczone do gromadzenia stałych odpadów miejskich. Miasto i Gmina Młynary liczy 4 706 osób (stan na dzień 30.04.2014 r.) t.j. 1176 gospodarstw. Obszar wiejski podzielony na 18 sołectw. Na terenie miasta i gminy jest około 69 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 4 cmentarze, w tym dwa na terenie miasta oraz w Błudowie i Zastawnie, oczyszczalnia ścieków w Młynarach oraz obiekty użyteczności publicznej tj. stadion i boisko ORLIK w Młynarach i plac targowy zlokalizowany w Młynarach przy ul. Rynek. Zbiórka i wywóz odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2016 oraz przepisami prawa polskiego. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z pojemników ustawionych w miejscach publicznych - w tym cmentarzy parafialnych i komunalnych, w tym zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Szczegółowy sposób odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości: Na terenie Miasta i Gminy Młynary obowiązywać będzie pojemnikowo - workowy system zbiórki odpadów komunalnych. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie zobowiązani są zapewnić właściciele nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca. Odpady zebrane selektywnie (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39). Odbiór odpadów selektywnie zebranych z terenu Miasta i Gminy Młynary będzie się odbywał w systemie workowym lub do pojemników w odpowiednich kolorach. 1) Wprowadza się worki o minimalnej pojemności 60 l wykonane z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. Wprowadza się trzy kolory worków i pojemników: a) żółty - na odpady z tworzyw sztucznych, b) niebieski - na odpady z papieru i tektury, c) zielony - odpady ze szkła 2) Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Na workach dopuszcza się umieszczenie napisów informujących o sposobie segregacji odpadów oraz informację o firmie odbierającej odpady. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom pierwszych worków do segregowania odpadów razem z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, a następnie do pozostawiania nowych w momencie odbioru wysegregowanych odpadów w ilości umożliwiającej zapewnienie właściwej segregacji. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach o poj. 110 l., 120 l. zakupionych przez właścicieli nieruchomości. 3) Odbiór z 31 pojemników o pojemności 1100 l ustawionych jako dobrowolne punkty segregacji w następujących miejscowościach: Młynary 8 szt. (szkło i plastik po 3 szt., papier 2 szt.), Błudowo, Karszewo, Kurowo Braniewskie, Kwietnik, Nowe Monasterzysko, Płonne, Sąpy, Sokolnik i Włóczyska po 2 szt. (plastik i szkło po 1 szt.) oraz Nowe Sadłuki i Stare Monasterzysko 1 szt. na plastik i w Ruciance 1 szt. na szkło. Częstotliwość odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych - raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) (o kodzie 20 02) oraz Inne odpady komunalne (o kodzie 20 03): a) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 35 l, 50 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, b) częstotliwość wywozu - raz w tygodniu, według harmonogramu wykonanego przez Wykonawcę, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego, Meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) - odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej zbiórki odpadów komunalnych co najmniej 2 razy w roku (w miesiącach od kwietnia do października), zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, Elektroniczne i elektryczne (o kodach 20 01 35* i 20 01 36) - odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej zbiórki odpadów komunalnych co najmniej 2 razy w roku (w miesiącach od kwietnia do października), zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Określenie szacunkowej ilości odpadów Wielkość odpadów komunalnych określa się według obliczeń szacunkowych dla całego okresu obowiązywania zamówienia: a) odpady z ogrodów, boisk, placów i parków (w tym z cmentarzy) oraz inne odpady komunalne (zmieszane) - 1 290,00 Mg, b) tworzywa sztuczne - 8,00 Mg, c) szkło - 15,00 Mg, d) papier i tektura - 5,00 Mg, e) wielkogabarytowe - 5,00 Mg, f) elektryczne i elektroniczne - 2,50 Mg Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, metali, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków oraz baterii i akumulatorów - nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. B. DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE: Powierzchnia Miasta i Gminy Młynary wynosi 15 841 ha. Na terenie miasta i gminy zlokalizowanych jest 29 miejscowości, w tym teren miasta. Wykaz nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami przedstawia poniższa tabela.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905330002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 12 000,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649 z adnotacją Wadium - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do dnia 29 maja 2014 roku - sposób przekazania: w przypadkach określonych w punktach 3.2) - 3.5) złożenia dokumentów w siedzibie Zamawiającego 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mlynary.bip.doc.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach