Przetargi.pl
Modernizacji zasilania w energię elektryczną Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5853698 , fax. (052) 585 36 92
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 13-15 13-15
  85-067 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5853698, fax. (052) 585 36 92
  REGON: 00000132400037
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm.umk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacji zasilania w energię elektryczną Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji modernizacji zasilania w energię elektryczną obiektów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy (dalej Szpital). Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisany jest za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego pod nazwą Modernizacja zasilania w energię elektryczną Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy, który stanowi rozdział XIII niniejszej SIWZ - dalej zwany programem funkcjonalno-użytkowym. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót- projekt budowlany oraz wykonawczy należy opracować na podstawie wydanych przez dostawcę energii elektrycznej warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (załącznik nr 11 do SIWZ), ustaleń zawartych w SIWZ oraz wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym, b) uzyskanie pozwolenia na budowę, c) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji oraz jego realizację na bazie wykonanego projektu - przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów trwającego przez okres realizacji inwestycji, d) wykonanie wszystkich koniecznych opracowań, dokumentów i uzgodnień nie wymienionych w SIWZ a niezbędnych do uzyskania kompletności dokumentacji inwestycji, w tym dla celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz wymaganych innymi przepisami, ale mających bezpośredni związek z realizowaną inwestycją, e) przygotowanie dokumentacji prawnej i przeprowadzenie uzgodnień z innymi niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, właścicielami nieruchomości przez które będzie przebiegała trasa kabla abonenckiego z pola liniowego nr 19 stacji WN/SN Bydgoszcz Śródmieście prawno - uzgodnieniową z właścicielami gruntów. Dokumentacja prawna powinna mieć formę: - umów o ustanowieniu służebności przesyłu/gruntowej w postaci aktów notarialnych (bez dalszych zobowiązań finansowych) bądź - umów cywilno - prawnych o udostępnienie nieruchomości pod projektowanymi urządzeniami elektroenergetycznymi (bez dalszych zobowiązań finansowych); przy czym przyjmuje się, jako zasadę, że podstawową formą prawną uzyskania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością jest ustanowienie przez właściciela nieruchomości, na której realizowana ma być inwestycja, służebności przesyłu (nieodpłatnie bądź odpłatnie jednorazowo). W sytuacjach szczególnych, gdy właściciel nieruchomości odmawia ustanowienia służebności lub nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, dopuszcza się pozyskanie tytułu prawnego na podstawie umowy cywilno - prawnej wywołującej skutki obligacyjnie (nieodpłatnego bądź płatnego jednorazowo), f) budowę kablowego przyłącza elektrycznego SN 15 kV z GPZ Śródmieście do stacji energetycznej PZE szpitala, g) budowę abonenckiej stacji transformatorowej z jednostką o mocy 630 kVA z dwusekcyjną rozdzielnią główną szpitala SN 15 kV i łącznikiem SZR sekcji, h) budowę oddzielnego pomieszczenia rozdzielni SN 15 kV sekcji zasilania rezerwowego do zabudowy urządzeń dostawcy energii - ENEA Operator, i) budowę pośredniego układu pomiaru energii elektrycznej dla zasilania podstawowego i rezerwowego, j) modernizację istniejącej głównej stacji transformatorowej - dwusekcyjnej rozdzielni SN 15 kV, wymiana jednego transformatora zasilanego napięciem 6/0,4 kV na transformator 15/0,4 kV, k) w istniejącej stacji transformatorowej Klinika chorób dzieci (wieżowiec) wymianę istniejącego transformatora zasilanego napięciem 6/0,4 kV na transformator 15/0,4 kV, l) modernizację istniejącej dwusekcyjnej oddziałowej stacji transformatorowej; budowa dwusekcyjnej rozdzielnicy SN 15 kV oraz wymiana jednego transformatora zasilanego napięciem 6/0,4 kV na transformator 15/0,4 kV, m) wykonanie remontu - robót ogólnobudowlanych pomieszczeń istniejących i modernizowanych stacji transformatorowych, n) wymianę istniejących transformatorów 15/0,4 kV w stacjach energetycznych Szpitala Uniwersyteckiego na nowe (szt.4), o) likwidację stacji transformatorowej SzpitalWojewódzki II oraz związaną z likwidacją przebudowę powiązań kablowych. Przedmiot zamówienia nie obejmuje modernizacji istniejących na obiektach szpitala niskonapięciowych układów SZR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w Części VII pkt 1.2 SIWZ w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania zawarte są w Części V SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: 1) Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, tj: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, tj.: (i) wykażą się w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3 000 000, 00 (słownie: trzy miliony) brutto zł każda. Co najmniej jedna z robót, o których mowa w zdaniu poprzednim musi być robotą budowlaną wykonaną dla czynnego i funkcjonującego obiektu szpitalnego; (ii) wykażą się w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem łącznie co najmniej czterech usług projektowych odpowiadającymi swoim rodzajom i wartością usługom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł_(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto każda, przy czym pod pojęciem usługi projektowej odpowiadającej swoim rodzajem usługom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uznaje wykonanie usług polegających na: - zaprojektowaniu budowy, przebudowy rozbudowy obiektów budynków energetycznych dla obiektów szpitalnych i - zaprojektowaniu linii kablowych SN 15 kV o długości nie mniejszej niż 3000 m dla terenu o dużej intensywności uzbrojenia (obszar miejski); Warunek wykonania łącznie co najmniej czterech usług projektowych, każda o oznaczonej wyżej wartości, zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi zaprojektowania budowy, przebudowy rozbudowy obiektów budynków energetycznych dla obiektów szpitalnych i co najmniej 2 usługi zaprojektowania linii kablowych SN 15 kV o długości nie mniejszej niż 3000 m dla terenu o dużej intensywności uzbrojenia (obszar miejski). (iii) dysponują lub będą dysponowali osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia - osoby te pełnić będą funkcje kierowników robót i kierownika budowy i muszą posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt.2 Ustawy Prawo budowlane o specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (kierownik robót budowlanych) - minimum 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń (kierownik budowy) - minimum 1 osoba, - drogowej bez ograniczeń (kierownik robot drogowych) - minimum 1 osoba, - projektowej w branży elektrycznej bez ograniczeń - minimum 2 osoby. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia: (i) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą samodzielne finansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości minimum 5.000.000 zł., (ii) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5.000.000 zł. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: - winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, - ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - warunki określone przez Zamawiającego mogą spełniać łącznie z zastrzeżeniem, iż dokumenty, o których mowa w pkt 2. 2.1 i pkt 2.4 oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.6 składa każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca, aby wypełniając druk oferty, jak również wypełniając inne dokumenty w miejscach, w których w nagłówku dokutemu powołany jest wykonawca wpisywać dane dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców stwierdzone zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy należy załączyć następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, b) wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, uwaga: jeżeli wykonawca wykonał roboty budowlane poza granicami Polski i wartość tych robót wyrażona została w walucie innej niż złoty polski, albo roboty budowlane zostały wykonane na terytorium Polski ale zapłata dokonana została w walucie innej niż złoty polski, to w wykazie sporządzanym według załącznika nr 3 do SIWZ należy podać wartość robót budowlanych w walucie obcej i w złotych polskich po dokonaniu przeliczenia na złote wg kursu średniego danej waluty do złotego publikowanego w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujących na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. c) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, d) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, e) dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zaświadczenia o przynależności do odpowiedniego samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 12 z późn. zm.). 2.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy należy załączyć następujące dokumenty: a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2.4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy należy załączyć następujące dokumenty: a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Oświadczenie: potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy, wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2.6. Oświadczenie: potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 4 i art. 24 ust. 1 i 2, wzór stanowi załącznik nr 2a do SIWZ. 2.7. W przypadku ewentualnych podwykonawców, tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2.8. Oświadczenie: z art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 zgodnie z art. 44 ustawy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę. 2.9. Oświadczenie Wykonawcy o użyciu do zrealizowania zamówienia wyrobów budowlanych, energetycznych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić w trakcie realizacji zamówienia, a komplet przekazać Zamawiającemu przed odbiorem końcowym. 2.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt. 2.1, 2.4. a) i c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 2) o których mowa w pkt. 2.4. b) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.12. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.11 p.p-kt 1a, 1c i 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.11 p.pkt 1b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2.12 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 2.12. w zakresie terminów złożenia oświadczenia w oznaczonym zakresie stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cm.umk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach