Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów uszorstniających /piasek/ do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w sezonie IV kwartał 2009r w ilości 4 500 Mg

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (052) 370-57-17 , fax. (052) 370-57-16
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Fordońska 6 6
  85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (052) 370-57-17, fax. (052) 370-57-16
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów uszorstniających /piasek/ do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w sezonie IV kwartał 2009r w ilości 4 500 Mg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów uszorstniających /piasku/ do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w sezonie -IV kwartał 2009 w ilości - 4 500 Mg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 223, poz.1655 z dn. 29-11-2007 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późniejszymi zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. I. Warunki podmiotowe: 1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, ust 2 ustawy p.z.p. i spełnia wymagania art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy p.z.p. 2) Prowadzenie działalności gospodarczej. 3) Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. II. Warunek przedmiotowy: 1) Wykonawca przedstawi lokalizację żwirowni z której dostarczane będzie kruszywo wraz z orzeczeniem jakości zgodnie z pkt.3.2. SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. 1) Oświadczenie (załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia). 3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (oryginał lub kserokopia). II. Warunek przedmiotowy:1)Wykonawca przedstawi lokalizację żwirowni z której dostarczane będzie kruszywo wraz z orzeczeniem jakości zgodnie z pkt.3.2. SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia/nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zdw-bydgoszcz.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach