Przetargi.pl
Modernizacja systemu melioracyjnego w ramach inwestycji pn. Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych

Słowiński Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 117 204 , fax. 598 117 509
 • Data zamieszczenia: 2019-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Słowiński Park Narodowy
  ul. Bohaterów Warszawy
  76-214 Smołdzino, woj. pomorskie
  tel. 598 117 204, fax. 598 117 509
  REGON: 22157840000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu melioracyjnego w ramach inwestycji pn. Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji elementów istniejącego systemu melioracyjnego w ramach inwestycji pn. „Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych” na obszarze Polderów Gardna IX i X polegających na odbudowie, przebudowie, rozbiórce i remoncie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany – załącznik nr 6 i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7. 2. Zakres prac obejmować będzie: a) odbudowę, przebudowę i remont przepusto-zastawek (42 szt.), b) odbudowę, przebudowę i remont przepustów (49 szt.), c) odmulenie dna rowów i kanałów (8 762 mb), d) wykoszenie dna rowów i kanałów (15 501 mb), e) remont wału przeciwpowodziowego przyjeziornego, prawego jez. Gardno – odtworzenie stanu pierwotnego oraz podwyższenie korony wału (450 mb), f) rozbiórka grobli przyjeziornej (400 mb), g) remont wału przeciwpowodziowego rzeki Łupawy (740 mb), h) oznakowanie infrastruktury poprzez wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych – 43 szt., i) przeprowadzenie szkolenie dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do obsługi i prawidłowego użytkowania przepusto-zastawek (maksymalnie 3 osób). 3. Zamawiający wymaga aby prace zasadnicze i pomocnicze (np. roboty ziemne, umocnieniowe, inne wymagające wykonania prac pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę) zostały wykonane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust.1 Kodeksu Pracy. 4. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy do złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt.3. 5. Zamawiający zastrzega prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt.3. poprzez możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę, na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy. 6. Roboty budowlane realizowane będą na obszarach Natura 2000 i na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, na których obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody. 7. Roboty budowlane realizowane będą na gruntach, w części znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Zamawiającego oraz w części należących do: a) osób prywatnych – w tym przypadku Zamawiający posiada zgodę na czasowe zajęcie części działki na podstawie oświadczenia właściciela; b) Gminy Smołdzino – w tym przypadku Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami (uzgodnienie); c) Powiat Słupski (Zarząd Dróg Powiatowych) - w tym przypadku Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami (decyzja administracyjna); d) Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE - w tym przypadku Zamawiający uzyskał promesę użyczenia nieruchomości. Część gruntów, jest objęta dopłatami bezpośrednimi i programami rolno środowiskowo klimatycznymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Dokument należy złożyć w oryginale lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach