Przetargi.pl
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3, działka nr 107/4”

Gmina Czernica ogłasza przetarg

 • Adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 726 57 00 , fax. 71 726 57 00
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czernica
  ul. Kolejowa 3
  55-003 Czernica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 726 57 00, fax. 71 726 57 00
  REGON: 93193498600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.czernica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3, działka nr 107/4”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3, działka nr 107/4” obejmujące: 1) Przebudowa i remont części budynku przy ul. Przedszkolnej 3, stanowiącego obiekt użyteczności publicznej - świetlica wiejska - Etap I; 2) Wykonanie odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji podziemnej; 3) Rozbiórka elementów utwardzenia terenu - nawierzchni betonowej, odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zasieków na opał; 4) Wykonanie przyłącza wodociągowego w celu dostarczenia wody do celów socjalnych dla remontowanej świetlicy wiejskiej oraz zapewnienia wody do wewnętrznego gaszenia pożaru. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: 1) dokumentacji projektowej: a) Projekt budowlany przebudowy i remontu budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Gajkowie, przy ul. Przedszkolnej 3, wraz z odcinkiem zewnętrznym instalacji kanalizacji podziemnej oraz projekt budowlany rozbiórki zbiornika podziemnego; b) Projekt wykonawczy przebudowy i remontu budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Gajkowie, przy ul. Przedszkolnej 3, wraz z odcinkiem zewnętrznym instalacji kanalizacji podziemnej; c) Projekt przyłącza wody; d) Projekt wykonawczy - Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu. 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Z zakresu robót ujętych w projektach wymienionych w punkcie 2.1) tiret a) i b) wyłączone są z realizacji w Etapie I: 1) Instalacja klimatyzacji; 2) Instalacja wentylacji Sali audytoryjnej; 3) Dostawa kotła BUDERUS Logamax plus GB172-24 T50. Po awarii istniejącego kotła ujęty w projektach kocioł został w roku 2019 zakupiony i zamontowany wraz ze sterownikiem, filtroodmulaczem cyklonowo-magnetycznym w miejscu istniejącego oraz został połączony z istniejącym już rozwiązaniem kominowym. Pozostaje demontaż i montaż w nowej lokalizacji w ramach przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej zgodnie z projektem; 4) Rozbiórka zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp . 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie niżej wymienionych aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach