Przetargi.pl
REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE WROCŁAWIU

LZN "ARKADIA" Barbara Szczerba ogłasza przetarg

 • Adres: 50-338 Wrocław, Mikołaja Reja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 322 80 34, 512 569 014 , fax. 71 322 80 35
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LZN "ARKADIA" Barbara Szczerba
  Mikołaja Reja 31/1A
  50-338 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 322 80 34, 512 569 014, fax. 71 322 80 35
  REGON: 93292949600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lznarkadia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 174 WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych na elewacji frontowej, na elewacji od strony podwórka wraz z izolacja przeciwwodną ścian fundamentowych na obiekcie we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 174. Budynek usytuowany przy ul. Jedności Narodowej 174 we Wrocławiu został wpisany do rejestru zabytków dnia 11.10.2016 r., prawomocną decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu pod nr A/6024 Elewacja frontowa budynku – zlicowana z linią zabudowy ulicy Jedności Narodowej – posiada bogaty wystrój architektoniczny. W strefie parteru – widoczne są prostokątne otwory okienne, otwory witryn i drzwi sklepowych, oraz otwór bramy wejściowej do części mieszkalnej kamienicy (bogato dekorowana brama drewniana - zamontowana jest w skrajnej osi wschodniej). W poziomie I-go, II-go i III-go piętra – w elewacji frontowej usytuowane są balkony wspornikowe. Elewacja zwieńczona jest wydatnym gzymsem dachowym, z profilowaną skrzynką okapową, drewnianą, wspartą na konsolach. Warstwa fakturowa elewacji – w poziomie I-go, II-go, III-go i IV-go piętra – w przewarzającej części wykonana została z cegły klinkierowej (murowanej na zaprawie wapiennej), w kolorze jasnoczerwonym (bez wypraw tynkarskich). W poziomie parteru oraz V-go piętra - elewacja pokryta została tynkami wapiennymi - zatartymi na gładko. Poszczególne kondygnacje rozdzielono gzymsami międzykondygnacyjnymi i podokiennymi. Na elewacji frontowej każdą z kondygnacji opracowano w odmienny sposób, wykorzystując w tym celu różnorodny detal architektoniczny, w postaci: - opasek prostokątnych, profilowanych, z kluczem i uszakami (wokół otworów okiennych i drzwiowych, balkonowych), - opasek o formie łuku pełnego, profilowanych i podkreślonych łukiem nadwieszonym, - płycin nadokiennych, dekorowanych: owalna plakietą z guzem, motywem floralno-geometrycznym, - wolutowymi konsolkami z motywem kartusza ujętego wolutami i elementami roślinnymi, - naczółkiem segmentowym na wolutowych konsolkach z ornamentem cekinowym, - kartuszem ujętym wolutami zwieńczonymi konchą, - płycin podokiennych gładkich i pokrytych ornamentem floralnym oraz z owalna plakietą z guzem na osi i motywem floralno-geometrycznym, - pilastrów hermowych o trzonach dekorowanych motywem kandelabrowym i o wolutowych głowicach pokrytych łuską i palmetą, ustawionych na wspornikach zdobionych ornamentem okuciowym i rautem,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach