Przetargi.pl
Dostawa Część 1 – elementy do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej MPLR dla zadania A pn. „Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonego produktu w postaci wina o podwyższonych walorach jakościowych” ¬ Część 2 – sprężony gaz spożywczy - AZOT do pilotażowego wdrożenia MPLR dla zadania C ¬pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie znacznie udoskonalonej metody organizacji rozlewu wina i wytworzenia produktów winiarskich, w postaci zastosowania innowacyjnej linii rozlewczej (MPLR) do wina i produktów winiarskich” w ramach Projektu „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie" w ramach działania M16 „Współpraca” PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa o przyznaniu pomocy nr 00002.DDD.6509.00027.2018.01)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30000-euro/dostawy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Część 1 – elementy do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej MPLR dla zadania A pn. „Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonego produktu w postaci wina o podwyższonych walorach jakościowych” ¬ Część 2 – sprężony gaz spożywczy - AZOT do pilotażowego wdrożenia MPLR dla zadania C ¬pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie znacznie udoskonalonej metody organizacji rozlewu wina i wytworzenia produktów winiarskich, w postaci zastosowania innowacyjnej linii rozlewczej (MPLR) do wina i produktów winiarskich” w ramach Projektu „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie" w ramach działania M16 „Współpraca” PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa o przyznaniu pomocy nr 00002.DDD.6509.00027.2018.01)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. CZĘŚĆ NR 1 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej MPLR zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1.1 do SIWZ. 1.2. Termin dostawy: do 150 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. 1.3. Szczegółowe warunki sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ. 1.4. Ogólne warunki realizacji: 1) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) dostawy elementów do MPLR a następnie dokonania montażu i rozruchu elementów do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (dalej: MPLR) na samochodzie, wskazanym przez Zamawiającego (samochód dostawczy o min. 7,2 - max. DMC 7,5 tony i wymiarach skrzyni auta w przedziałach dł./szer./wys.: 6,1-6,5m/2,1-2,4m/2,3-2,5m), b) przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od podpisania umowy rysunku technicznego oferowanych podzespołów MPLR. Rysunek ma zawierać rozstaw nóg monobloków (minimum: szerokość, długość, wysokość, wagę). Rysunek pozwoli dostawcy auta precyzyjnie zamontować w konstrukcji skrzyni pojazdu dodatkowe elementy (dodatkowe ramy nośne), na których Wykonawca MPLR dokona montażu podzespołów linii rozlewczej, c) montażu podzespołów MPLR i tym samym ingerencji w konstrukcję auta wyłącznie w dodatkowych elementach skrzyni auta (dodatkowe ramy nośne). Zabrania się ingerencji w inne elementy skrzyni auta, co mogłoby spowodować utratę gwarancji na pojazd, d) w porozumieniu z dostawcą samochodu do dostarczenia i zamontowania na własny koszt podzespołów linii rozlewczej MPLR w siedzibie dostawcy auta. Następnie wspólnie z dostawcą auta, w terminie określonym w pkt. 1.2 powyżej, dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu (zamontowane urządzenia na aucie), e) rozruchu testowego Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (MPLR) na terenie siedziby dostawcy auta. Następnie wspólnie z dostawcą auta, w terminie wskazanym w pkt 1.2 powyżej, Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu (łącznie z zamontowanymi urządzeniami na aucie). f) Miejscem dostawy i odbioru samochodu wraz z zamontowanymi elementami MPLR jest Stacja Badawczo-Dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Samotwór, ul. Owocowa 4, godz. 8.00-15.00. 2) Przewiduje się jeden odbiór techniczny przedmiotu umowy. Odbiór techniczny MPLR obejmie: elementy do MPLR, weryfikację poprawności funkcjonowania MPLR oraz weryfikację prawidłowego montażu elementów do MPLR na samochodzie. 1.5. Warunki gwarancji: szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ. Czas trwania gwarancji i rękojmi stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. Minimalny termin gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące. 1.6. Zaliczkowanie: Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki, o której mowa w art. 151a ustawy Pzp, na poczet wykonania przedmiotu umowy – szczegółowe warunku udzielenia zaliczki znajdują się we worze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SIWZ a także w Rozdziale 18 niniejszej SIWZ. 1.7. Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SIWZ. 2. Część nr 2 2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprężonego gazu spożywczego N2 (azotu) zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1.2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje zakup łącznie 4 000 m3 (gazu spożywczego N2). Przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany do wdrożenia Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (MPLR), która stanowi odrębny przedmiot zamówienia określony w Części nr 1 niniejszej SIWZ. 2.2. Termin dostawy: dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2022 r. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw częściowych w terminie do 4 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Termin dostaw częściowych stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. 2.3. Miejsce dostawy: Dostawy będą realizowane bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Zamawiającego rozmieszczonych na terenie Wrocławia. 2.4. Szczegółowe warunki sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ. 2.5. Ogólne warunki realizacji: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiot umowy zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1.2 do SIWZ na własny koszt i ryzyko. 2) Poprzez dostawę rozumie się dostarczenie gazu we własnej butli Wykonawcy do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego w każdorazowo składanym zamówieniu, odłączenie istniejącej butli, podłączenie dostarczonej butli z gazem oraz odebranie butli podlegającej zwrotowi. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj.: w trakcie trwania umowy wykorzysta co najmniej 50% ilości przedmiotu zamówienia opisanej w §1 ust. 1 projektu umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ. Pozostałe 50% ilości przedmiotu zamówienia zostanie wykorzystane w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego wynikającego z konieczności powtarzania prób w przeprowadzanych badaniach. 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na podstawie złożonego zamówienia pocztą elektroniczną przez pracownika Zamawiającego (Odbiorcę). Zamówienia będą składane sukcesywnie w okresie trwania umowy. 5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wzór formularza elektronicznego zamówienia, który winien zawierać możliwość wpisania co najmniej: • nazwę jednostki organizacyjnej (Odbiorcy) i jego numer w rejestrze Wykonawcy • datę zamówienia, • imię i nazwisko osoby sporządzającej zamówienie, • określenie ilości zamawianego gazu, • wielkość butli, • adres dostawy, • określenie lokalizacji punktu poboru (adres, nr budynku, nr pomieszczenia, boks na zewnątrz itp.) • dodatkowe informacje dotyczące sposobu przetransportowania butli do miejsca podłączenia (schody, nr kondygnacji, winda, itp.), • dane kontaktowe do osoby odbierającej dostawę, • informację odnośnie odbieranej butli. 6) Każda dostawa będzie potwierdzona dokumentem dostawy podpisanym przez Strony. 7) Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego, przy pierwszej dostawie karty charakterystyki produktu w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji elektronicznej lub udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej wraz udostępnieniem linków/adresów, gdzie będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty. 8) Dostawy będą odbywać się w butlach Wykonawcy. Butle mają być sprawne technicznie i spełniać wszelkie niezbędne badania techniczne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, dopuszczające je do użytku. Butle powinny być czyste (bez śladów rdzy). 9) Rozładunku butli będzie dokonywał pracownik Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego. Butle zostaną dostarczone do punktu przyłączeniowego przez pracownika Wykonawcy. 10) Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego butle z gazem miała możliwość sprawdzenia zawartości dostawy w obecności osoby dostarczającej. Sprawdzenie będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem w szczególności w zakresie ilości oraz rodzaju dostarczonego gazu. 2.6. Warunki gwarancji i rękojmi: okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ. 2.7. Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2. do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań zarówno do Części nr 1 jak i do Części nr 2
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. b) Wypełnione Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 1.2do SIWZ dla Części nr 2- adekwatnie do Części, na którą Wykonawca skłąda ofertę), c) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza pow. podwykonawcy na formularzu oferty, d) dokumenty potw. równoważność oferowanych dostaw (jeśli dotyczy). Ponadto, wraz z ofertą należy złożyć: a) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. (Załącznik 3a do SIWZ; jeśli dotyczy), b) oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 7.1, 7.2, 7.3 SIWZ. c) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów w oryginale d) oświadczenia umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach oceny ofert - na formularzu oferty. e) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Forma dokumentów 1) W oryginale należy złożyć: • Formularz ofertowy (Zał. nr 1 do SIWZ) • Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 1.2 do SIWZ dla Części nr 2-adekwatnie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę), • Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ • zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale 7 ust.7. 4 SIWZ (Załącznik 3a do SIWZ), • ewentualne pełnomocnictwo (lub kopia notarialnie potwierdzona). 2) Dokumenty, jakie wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem to: • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składany na wezwanie zamawiającego, • wykaz dostaw wraz z dowodami, składany na wezwanie Zamawiającego (Zał. nr 4.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 4.2 do SIWZ dla Części nr 2- adekwatnie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę), • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - składane przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 3) W przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z wykonawców osobno składa: • oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ, • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, • zobowiązanie podmiotu trzeciego. W przypadku oferty składanej wspólnie wykonawcy składają razem: • Formularz ofertowy (Zał. nr 1 do SIWZ), • Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 1.2 do SIWZ dla Części nr 2 - adekwatnie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę), • wykaz dostaw wraz z dowodami (Zał. nr 4.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 4.2 do SIWZ dla Części nr 2- adekwatnie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach