Przetargi.pl
Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii agregatów prądotwórczych, urządzeń samoczynnego załączania rezerwy SZR, tablic elektrycznych i zasilaczy bezprzerwowych UPS w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii agregatów prądotwórczych, urządzeń samoczynnego załączania rezerwy SZR, tablic elektrycznych i zasilaczy bezprzerwowych UPS w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji, napraw i usuwanie awarii agregatów prądotwórczych, urządzeń samoczynnego załączania rezerwy SZR, tablic elektrycznych i zasilaczy bezprzerwowych UPS w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia. 2. Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia: a) Wykonawca, z którym będzie zawierana umowa ws. zamówienia publicznego zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z limitem nie mniejszym niż 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu dokument ubezpieczenia - stosowne oświadczenie znajduje się w Formularzu oferty. b) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na prace związane z usuwaniem awarii i dostarczone materiały, której bieg rozpoczyna się z dniem dokonania odbioru prac. - stosowne oświadczenie znajduje się w Formularzu oferty. Jednocześnie oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie stanowił kryterium oceny ofert „Okres gwarancji” (Wg), o czym jest mowa w dziale XV SIWZ. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę: a) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, 1 osoby wykonującej m.in. czynności: bezpośredni kontakt Zamawiający-Wykonawca, współpraca w przypadkach pojawienia się problemów i uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w celu ich szybkiego rozwiązania. b)Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracownika, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, na umowę o pracę. c) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu oświadczenie pracownika Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. d) Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w punkcie b) i c) powyżej skutkować będzie naliczeniem kar umownych. e) W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień zawartych w punktach a)-c) Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. 4. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 5. W związku z tym, że usługi będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest również zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia przedstawione zostały w: Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2 do SIWZ – Projekt umowy, Załącznikach 3.1 i 3.2 – Formularze cenowe. Załączniki nr 1, Załączniki nr 3.1 i 3.2 będą następnie stanowiły załączniki do umowy, zawieranej z wyłonionym Wykonawcą. 7. Zamawiający zastrzega, że podany zakres świadczonych usług może ulec zmniejszeniu w przypadku prowadzenia prac remontowych lub wyłączenia obiektu lub urządzenia z użytkowania. O zmianie tej Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres wykonanych usług zgodnie z formularzami cenowymi – załączniki nr 3.1 i nr 3.2 do umowy. 8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 50.53.23.00-6, 50.53.20.00-3, 71.35.61.00-9 9.Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu konserwacji urządzeń i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w dniu podpisania umowy. 10.Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu oferty (wzór – Załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w dziale VIII pkt 1 ppkt 1) SIWZ. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50532300-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów) – wzór stanowi Załącznik nr 3.8 do SIWZ – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2)Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania - oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty (wzór – Załącznik nr 3.5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach