Przetargi.pl
MODERNIZACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W STARYCH BABICACH

Gmina Stare Babice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-082 Stare Babice, Rynek 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 722 95 36 , fax. 0-22 722 95 36
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Babice
  Rynek 32 32
  05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 722 95 36, fax. 0-22 722 95 36
  REGON: 01327185500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stare-babice.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W STARYCH BABICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dołączonych do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót remontowych (budowlanych) pomieszczeń modernizowanych w piwnicy i na parterze 2) Wykonanie robót instalacyjnych - instalacja c.o. i c.t., instalacja wod-kan i c.c.w., instalacja gazowa, instalacje elektryczne, instalacja wentylacji mechanicznej 3) Wykonanie robót związanych ze zmianą technologii zaplecza kuchennego (w tym wyposażenie w sprzęt) 4) Dokonanie i uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwoleń koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, a niewymienionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót czy umowie 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. UWAGA! Zamawiająca informuje, że w czasie remontu dachu zostały wykonane wszystkie prace na dachu szkoły związane z obudową kominów, ich podwyższeniem i montażem wyrzutni dachowych. W związku z powyższym niniejsze zamówienie nie obejmuje tych prac i nie należy ujmować ich w wycenie. 2. Inne obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca, wyłoniony w niniejszym postępowaniu sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy robót, który będzie podstawą do rozliczenia finansowego robót budowlanych i przedstawi go Zamawiającej w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do uszczegółowienia i udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących harmonogramu. Wykonawca przedstawi je w formie załącznika do harmonogramu (np. wykaz urządzeń, sprzęty, zatrudnienia, wyposażenia technologicznego obiektu, itp.) w terminie ustalonym przez Zamawiającą. 2) Wykonawca wykona i zamontuje tablice i bilbordy informacyjne wg wymagań Prawa Budowlanego. 3) Wykonawca na zakończenie każdego miesiąca będzie sporządzał sprawozdanie zawierające opis zaawansowania robót w odniesieniu do szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Zaakceptowane przez Zamawiającą sprawozdanie będzie podstawą do wystawienia faktury. 4) Po zakończeniu robót, przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca dostarczy Zamawiającej dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach. 3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45214210-5 Roboty budowlane z zakresie szkół podstawowych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 4. Warunki prowadzenia prac budowlanych: 1) Ze względu na przebieg robót w czynnym obiekcie Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo przebywających w nim osób. 2) Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie kolidowały one z normalną pracą budynku szkolno - przedszkolnego. W czasie modernizacji stołówka będzie nieczynna. 3) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy i na własny koszt zapewni dostawę wody i energii elektrycznej oraz urządzi sanitariaty dla potrzeb budowy. Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 4) Zaplecze musi posiadać miejsce zabezpieczone przed opadami do składowania materiałów budowlanych, które nie mogą ulec zawilgoceniu. 5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na własny koszt ogrodzenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego sie na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie realizacji robót. 6) Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia robót Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 7) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 8) Wykonawca systematycznie, (co najmniej raz w tygodniu, lub częściej w zależności od sytuacji) i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, wszystkie zbędne materiały, gruz, inne odpady budowlane oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, celem zapewnienia porządku. W szczególności Wykonawca będzie dbał o porządek w rejonie wejścia do budynku i w tym rejonie wszelkie odpady i zanieczyszczenia będzie usuwał na bieżąco, nie później niż w ciągu 12 godzin. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiająca wynajmie i opłaci firmę, która uprzątnie teren, a fakturą za wykonanie prac porządkowych obciąży Wykonawcę robót. 9) Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy. 10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania. 11) Zieleń znajdującą się na terenie budowy zabezpieczyć należy przed uszkodzeniem. Rośliny zniszczone w trakcie prac budowlanych odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego koszt. 12) Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiająca przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy umocowanym przedstawicielom Zamawiającej, pracownikom organów inspekcji nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy. 13) Wykonawca w trakcie wykonywania robót organizował będzie na terenie budowy, przynajmniej raz w tygodniu spotkania koordynacyjne z udziałem przedstawiciela Zamawiającej i Inspektorów Nadzoru. Wykonawca we własnym zakresie zapewni miejsce, w którym będą się one odbywały i zapewni właściwe warunki do prowadzenia tego typu spotkania. 14) Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały oraz urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i mają spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem. Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co, do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz będą posiadały wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp. - wszystkie w języku polskim). Na każde żądanie Zamawiającej (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów całą dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodności, atestami, certyfikatami, w tym certyfikatem CE. 15) Zamawiająca przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającej będą poddane w szczególności: a) Stosowane gotowe wyroby budowlane, materiały i urządzenia w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót b) Wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót c) Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i umową d) Zgodność wykonywanych robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo - finansowym przedstawionym przez Wykonawcę. 16) Zakończenie robót związanych z budową nastąpi w momencie wykonania wszystkich czynności przewidzianych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 17) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającej w dniu odbioru końcowego. 18) Zakończenie robót zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającą i Wykonawcę robót. 19) Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a) Organizacji i wykonywania robót budowlanych b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich c) Ochrony środowiska d) Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy e) Organizacji i utrzymywania zaplecza budowy f) Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy g) Ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac budowlanych 5. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z: 1) Niniejszą SIWZ 2) Umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami 3) Innymi warunkami i uzgodnieniami mającymi zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia. UWAGA! Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Wykonawca przyjmuje, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy, LUB RÓWNOWAŻNY. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej lub równoważnych. 6. Zawartość dokumentacji niniejszego postępowania W skład dokumentacji niniejszego postępowania udostępnionej Wykonawcom wchodzą: 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w tym opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy 2) Dokumentacja projektowa 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamawiająca oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty sporządzane niezgodnie z wymogami SIWZ będą odrzucone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) Pieniądzu 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) Gwarancjach bankowych 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wymagania Zamawiającej dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji (poręczenia) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie - Wykonawcy, Beneficjenta gwarancji (poręczenia) - Zamawiającej, Gwaranta (Poręczyciela) - banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji oraz wskazanie ich siedzib 2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem) 3) Kwotę gwarancji (poręczenia) 4) Termin ważności gwarancji (poręczenia) 5) Zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta (Zamawiającej) zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy d) W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6) Gwarancja (poręczenie) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, tzn. czytelny lub złożony wraz z imienną pieczątką. 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającej: 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009 z dopiskiem WADIUM - Modernizacja stołówki szkolnej w Starych Babicach Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającą formach należy złożyć w formie oryginału wraz z pismem przewodnim w siedzibie Zamawiającej w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 18. UWAGA! Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Do oferty prosimy o załączenie kopi potwierdzającej wniesienie wadium. 5. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiająca będzie uważała za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającej przed upływem terminu składania ofert. 6. Zwrot wadium. Zamawiająca zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 p.z.p., tj. 1) Wszystkim Wykonawcom - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a pzp (pkt. 11. 8. 4) SIWZ) 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert - niezwłocznie. 7. Ponowne wniesienie wadium. Zamawiająca zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pzp (pkt. 11.6.1 SIWZ), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającą. 8. Utrata wadium. Zamawiająca zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stare-babice.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach