Przetargi.pl
wykonanie zadań w zakresie infrastruktury drogowej na terenie powiatu Kozienice Zadanie M12/2010 Przebudowa drogi powiatowej nr 1722W Chinów-Łuczynów w m. Łuczynów - budowa chodnika Zadanie M13/2010 Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej nr 1718W Świerże Górne-Nowa Wieś w m. Świerże Górne.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 614-27-30, 62-100-73
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 614-27-30, 62-100-73
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienicepowiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie zadań w zakresie infrastruktury drogowej na terenie powiatu Kozienice Zadanie M12/2010 Przebudowa drogi powiatowej nr 1722W Chinów-Łuczynów w m. Łuczynów - budowa chodnika Zadanie M13/2010 Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej nr 1718W Świerże Górne-Nowa Wieś w m. Świerże Górne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie M12/2010 Przebudowa drogi powiatowej nr 1722W Chinów-Łuczynów w m. Łuczynów - budowa chodnika Budowa polegać będzie wykonaniu chodnika obramowanego obrzeżem o łącznej powierzchni 1.424,60m2 w m. Łuczynów w technologii kostki brukowej na podbudowie z mieszanki sortowanej tłuczniowej. 2. Zadanie M13/2010 Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej nr 1718W Świerże Górne-Nowa Wieś w m. Świerże Górne. Budowa polegać będzie na wykonaniu na wykonaniu dwóch parkingów obramowanych krawężnikiem o łącznej powierzchni 207,50m2 w m. Świerże Górne w technologii kostki brukowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331615
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: dla zadania M12/2010 - 4.000,00zł dla zadania M13/2010 - 1.000,00zl

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozienicepowiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach