Przetargi.pl
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Karwosieki Cholewice – etap II

Gmina Brudzeń Duży ogłasza przetarg

 • Adres: 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 260 40 81 , fax. 24 260 40 81
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brudzeń Duży
  ul. Toruńska 2
  09-414 Brudzeń Duży, woj. mazowieckie
  tel. 24 260 40 81, fax. 24 260 40 81
  REGON: 61101567800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Karwosieki Cholewice – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest wykonanie: a) instalacji elektrycznej związanej z modernizacją części elektrycznej i automatyki SUW b) robót sanitarnych związanych z modernizacją SUW. Szczegółowy zakres robót określa Załącznik nr 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232430-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł. słownie: trzy tysiące złotych 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, spełnia warunki udziału w postępowaniu, –wg druków dołączonych do SIWZ – załącznik nr 3 i 4 do SIWZ 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, b) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1, 1.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: a) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, b) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawcy. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg. wzoru Załącznik nr 5). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach