Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-580 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 523 99 10 , fax. 022 523 81 19
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 523 99 10, fax. 022 523 81 19
  REGON: 00017791600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zamowienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych MSZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych MSZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada ważną decyzję o zatwierdzeniu zakładu ze wskazaniem zakresu działalności i zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, wystawione przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018 r. poz. 1541, ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert: - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (lub inny dowód) - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.1.3) niniejszego Ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, złożone w oryginale. 2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w Sekcji III.7) pkt 1 niniejszego Ogłoszenia. 3. Oświadczenie, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć po otwarciu ofert bez odrębnego wezwania Zamawiającego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacje z otwarcia ofert), jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach