Przetargi.pl
Usługi kompleksowego sprzątania i ochrony fizycznej obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

Centrum Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-840 Brwinów, Pszczelińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (22) 729 59 37, , fax. +48 22 729 72 91
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Doradztwa Rolniczego
  Pszczelińska 99
  05-840 Brwinów, woj. mazowieckie
  tel. +48 (22) 729 59 37, , fax. +48 22 729 72 91
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cdr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kompleksowego sprzątania i ochrony fizycznej obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: „Usługi kompleksowego sprzątania i ochrony fizycznej obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)”, położonego pod adresem: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów. Zakres sprzątania i usług ochrony Zakres sprzątania – zamówienie podstawowe: termin realizacji zadania od dnia 25.08.2019 r. do 31.08.2020 r. sprzątanie stałe pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz łazienek ogólnodostępnych i pomieszczeń gospodarczych, opisanych w Załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) - tabele nr 1, 2 i 3 - codziennie od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy Zamawiającego, tj. w godzinach od 15:30 do 22:00, z zastrzeżeniem, że sprzątanie pomieszczeń o tzw. ,,ograniczonym dostępie” odbywać się będzie w obecności użytkownika pomieszczenia –jeden lub dwa razy w tygodniu oraz sprzątanie klatki zewnętrznej odbywać się będzie jeden raz na dwa tygodnie (szczegóły w tabeli nr 1 i 2); sprzątanie rejestrowane pokoi noclegowych z łazienkami (według potrzeb wskazanych przez Zamawiającego), opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – tabela nr 4, obejmujące sprzątanie pokoi i łazienek, pranie i wymianę pościeli oraz ręczników, w zakresie i częstotliwości według potrzeb Zamawiającego i we wskazanych przez niego terminach - łącznie dla wszystkich pokoi - 800 sprzątań w roku, tj. średnio 67 sprzątań w miesiącu (ilość będzie uzależniona od realnych potrzeb Zamawiającego) - 2 pokoje jednoosobowe, 22 pokoje dwuosobowe i 3 pokoje trzyosobowe wg tabeli nr 4); sprzątanie rejestrowane sal wykładowych (według potrzeb wskazanych przez Zamawiającego), opisanych Załączniku nr 1 do SIWZ – tabela nr 5, w terminach (w częstotliwości) wskazanych przez Zamawiającego - łącznie dla wszystkich sal wykładowych - 100 sprzątań w roku, tj. średnio 8 - 9 sprzątań w miesiącu (4 sale wykładowe z zapleczem oraz 1 sala konsumpcyjna wg tabeli nr 5); sprzątanie doraźne interwencyjne (nierejestrowane). Zakres usług ochrony – zamówienie podstawowe: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej oraz prowadzenie działań interwencyjno-ochronnych w przypadku wystąpienia zagrożenia obiektu należącego do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 wraz z obsługą Punktu Informacyjnego. termin realizacji zadania od dnia określonego w umowie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia 17.06.2019 r.) do dnia 31.08.2020 r. ochrona obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego: Wykonawca zapewni ochronę obiektu wraz obsługą Punktu Informacyjnego w Budynku: • w dni robocze (od poniedziałku do piątku) – w godzinach od 21:00 do 7:00; • w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) – całodobowo. Ochrona obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego obejmuje szacunkowo 6.516 godziny w okresie realizacji zamówienia. montaż urządzeń kontrolnych do kontroli pracy ochrony oraz obsługa monitoringu – ustalenie trasy obchodu pracownika ochrony, montaż urządzeń kontrolnych (dostarczonych przez Wykonawcę), patrolowanie budynku oraz terenu nie rzadziej niż raz na 4 godziny, kontrola pracy ochrony poprzez system monitorowania. Zakres sprzątania – zamówienie opcjonalne: termin realizacji zadania: od momentu wyczerpania zamówienia podstawowego do 31.08.2020 r. sprzątanie rejestrowane pokoi noclegowych z łazienkami (według potrzeb wskazanych przez Zamawiającego), opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – tabela nr 4, obejmujące sprzątanie pokoi i łazienek, pranie i wymianę pościeli oraz ręczników, w zakresie i częstotliwości według potrzeb Zamawiającego i we wskazanych przez niego terminach – do 800 sprzątań (założenia takie jak w zamówieniu podstawowym); sprzątanie rejestrowane sal wykładowych (według potrzeb wskazanych przez Zamawiającego), opisanych Załączniku nr 1 do SIWZ – tabela nr 5, w terminach (w częstotliwości) wskazanych przez Zamawiającego – do 100 sprzątań (założenia takie jak w zamówieniu podstawowym). Zakres usług ochrony – zamówienie opcjonalne: ochrona obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego w dni robocze, poza godzinami określonymi w zamówieniu podstawowym, w sytuacjach awaryjnych - szacowana ilość do 280 godzin w okresie obowiązywania umowy - termin realizacji zadania - od dnia określonego w umowie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia 17.06.2019 r.) do dnia 31.08.2020 r. ochrona obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego w dni robocze – we wskazanym przez Zamawiającego terminie w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. – wydłużenie ochrony obiektu i obsługi Punktu Informacyjnego o maksymalnie 6 godzin dziennie. Przewidywane dodatkowe godziny: 7:00 – 8:00 oraz 16:00 – 21:00. Zamawiający zastrzega, że wskazane godziny mogą ulec przesunięciu. Zamówienie opcjonalne obejmuje szacunkowo do 1.014 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7000,00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony, ważna w okresie wykonywania umowy - na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, także pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; W terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach