Przetargi.pl
SVA/K/4620-15/2019: Zakup i dostawa materiałów branży budowlanej dla potrzeb budowy budynku PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł Regina dla JW. 4408 Sulechów (zadanie 24393)

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/K/4620-15/2019: Zakup i dostawa materiałów branży budowlanej dla potrzeb budowy budynku PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł Regina dla JW. 4408 Sulechów (zadanie 24393)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów branży budowlanej dla potrzeb budowy budynku PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł Regina dla JW. 4408 Sulechów. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, tj.: 1) część 1 - Materiały wykończeniowe. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów wykończeniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym (załącznik nr 2.1 do SIWZ). W cenach materiałów Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy materiałów na teren budowy. CPV - 44111000-1 materiały budowlane, 44170000-2 płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi, 44330000-2 sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie, 44111400-5 farby i okładziny ścienne, 44812400-9 wyroby dekoracyjne 2) część 2 - Wełna mineralna. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wełny mineralnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym (załącznik nr 2.2 do SIWZ). W cenach materiałów Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy materiałów na teren budowy. CPV - 44111520-2 tworzywa izolacyjne. Wypełniony formularz cenowy dla każdej części, należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 20% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 20% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach