Przetargi.pl
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo

Gmina Karniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-425 Karniewo, Pułtuska 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karniewo
  Pułtuska 3
  06-425 Karniewo, woj. mazowieckie
  REGON: 130378143
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo . Zadanie obejmuje :1. Rozbudowa istniejącego budynku Stacji uzdatniania Wody i budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o objętości V=150m3oraz przewodów między obiektowych na terenie SUW w miejscowości Żabin Łukowski gm. Karniewo pow. makowski , woj. mazowieckie. Przewody miedzy obiektowe wykonane będą z rur PEHD o średnicach Ø160 do 90 mm na ciśnienie 1,0 MPa. Zbiornik retencyjny o średnicy Ø 4500mm posadowiony będzie na płytowym fundamencie żelbetowym o średnicy Ø 4650mm wg rysunku szczegółowego. Działka nr 43/1, na której zlokalizowana jest stacja wodociągowa i przewody między obiektowe stanowi własność Gminy Karniewo.2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żabin Łukowski na działkach nr 38/4,39/2,40,41,42,53/4,54,55/1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy Ø 110mm długości 789,00 m i Ø 90mm długości 2,00 m.Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony projektach budowlanych i przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232430-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach