Przetargi.pl
„Modernizacja schodów i tarasów tylnego wejścia do PM13 w Gorzowie Wielkopolskim”

Przedszkole Miejskie nr 13 im. Bolka i Lolka ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Bracka 67
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 957228737
 • Data zamieszczenia: 2023-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie nr 13 im. Bolka i Lolka
  Bracka 67
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. +48 957228737
  REGON: 080488195
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkolebolkailolka.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja schodów i tarasów tylnego wejścia do PM13 w Gorzowie Wielkopolskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją schodów i tylnych tarasów wejścia do budynku Przedszkola nr 13 im. „Bolka i Lolka” w Gorzowie Wielkopolskim na działkach nr 940, obręb 10 „Zamoście”, jedn. ewid.m. Gorzowa Wielkopolskiego, województwo lubuskie.2. Realizacja zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:1) Roboty przygotowawcze,2) Roboty termomodernizacyjne,3) Remont tarasów,4) Roboty remontowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 1500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:1) Pieniądzu,2) Gwarancjach bankowych;3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r., poz. 310, 836 i 1572).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: 48102019670000810203799913 z opisem wskazującym na nazwę przetargu, którego dotyczy. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,a) Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał należycie:- co najmniej jedną (1) robotę ogólnobudowlaną o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto. Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że robota ta została wykonana należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.b) Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj.:- kierownik budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – legitymującym się co najmniej 5-letnie doświadczeniem przy pełnieniu funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach