Przetargi.pl
Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą

Miasto Kostrzyn nad Odrą ogłasza przetarg

 • Adres: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Graniczna 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kostrzyn nad Odrą
  Graniczna 2
  66-470 Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie
  REGON: 210966674
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą”.Zakres zadania obejmuje:1. Budowę drogi zbiorczej KN 4 na odcinku od ul. Leśnej do ul. Szkolnej oraz od ul. Szkolnej do ulicy Rzemieślniczej w Kostrzynie nad Odrą Zakres robót budowlanych obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki SMA na odcinku od ul. Leśnej do ul. Szkolnej o powierzchni ok. 6.912,00 m2 na podbudowie z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki SMA na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Rzemieślniczej o powierzchni ok. 6.938,00 m2 na podbudowie z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z betonu asfaltowego na odcinku od ul. Leśnej do ul. Szkolnej o powierzchni ok. 3152,00 m2, wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z betonu asfaltowego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Rzemieślniczej o powierzchni ok. 2.879,00 m2, ustawienie krawężników, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, budowa linii oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji teletechnicznej, montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, zagospodarowanie terenów zieleni.2. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszego SWZ. 2.1. Wizja lokalna:1) Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej w miejscu wykonania robót będących przedmiotem niniejszego postępowania. 2) W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami. 3. Warunki realizacji zamówienia wymagane od Wykonawcy:3.1.Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 5.000.000,00 złb) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej niezbędnej do wykonania określonego w SWZ zadania w wysokości nie niższej niż 3.950.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).2) zdolności technicznej i zawodowej;a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch inwestycji polegających na budowie, przebudowie dróg o wartości jednego zadania nie mniejszej niż: 7.000.000,00 zł. Spełnienie tego warunku musi być potwierdzone dokumentami z których wynika, że roboty wskazane powyżej zostały wykonane należycie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.b) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i pełniącymi funkcję:• 1.kierownik budowy posiadający stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia: wykształcenie wyższe i uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz.1646 t.j.), posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,• Kierownika robot w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz.1646 t.j.), posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.• kierownik robót, który posiada uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz.1646 t.j.), posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego• kierownik robót, który posiada uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, uprawniające do kierowania robotami lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz.1646 t.j.), posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach