Przetargi.pl
Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 124 w Łodzi, przy ul. Cieszyńskiej 16.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 638 48 33 , fax. 042 638 48 48
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Sienkiewicza 5 5
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 638 48 33, fax. 042 638 48 48
  REGON: 47205763200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 124 w Łodzi, przy ul. Cieszyńskiej 16.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 124 w Łodzi, przy ul. Cieszyńskiej 16. W zakres robót objętych zamówieniem wchodzą prace budowlane obejmujące: -wymiana okładzin ściennych -wymiana posadzki z płyt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Warunek spełnią wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą obejmującą zakresem przedmiotowe zamówienie - i na potwierdzenie spełnienia tego warunku załączą do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub potwierdzenie aktualności przez organ wydający dokument. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawcy: -złożą oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 - wg załącznika do SIWZ, -wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: remont sanitariatów w co najmniej dwóch obiektach, o wartości minimum 100 000 zł, każdy i udokumentują to poprzez załączenie do oferty wykazu wykonanych podobnych zamówień - wg wzoru załączonego do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością (referencje inwestora lub generalnego wykonawcy - jeśli zamawiający nie był inwestorem lub inny dokument, np. listy rekomendacyjne, protokóły odbioru prac). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 5.1 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociaż jednego warunku (po uwzględnieniu okoliczności o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4) ustawy skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, 2.Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. 3.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 4.Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w ww. wykazie zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach