Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą materiałów: kostka brukowa, krawężniki betonowe, oberża

Starostwo Powiatowe w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8434280 , fax. 043 8434263
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu
  Pl. Kazimierza Wielkiego 2 2
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 043 8434280, fax. 043 8434263
  REGON: 73093489000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą materiałów: kostka brukowa, krawężniki betonowe, oberża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą materiałów: - kostki brukowej szarej gr. 6 cm BEHATON - 3.735,80 m2, - kostki brukowej czerwona gr. 6 cm BEHATON - 637,70 m2, - krawężników betonowych 15 x 30 x 100 cm szary - 2.575,50 m, - krawężników betonowych 15 x 22 x 100
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie żąda się wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) udzielą 5 lat gwarancji na zakupiony towar. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę sporządzoną według załączonego wzoru wraz z wypełnionymi następującymi załącznikami: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1; 2. Aktualne Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub równoważne Deklaracje Zgodności; 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 71 poz.645, § 1 ust.1): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wielun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach