Przetargi.pl
Przebudowa związana z przystosowaniem pomieszczeń w budynku parterowym dla osób niepełnosprawnych przy Al. 3-go Maja 31 w Piotrkowie Trybunalskim

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3-go Maja 31
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7323770 , fax. 044 7323771
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Al. 3-go Maja 31 31
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 7323770, fax. 044 7323771
  REGON: 59063814500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa związana z przystosowaniem pomieszczeń w budynku parterowym dla osób niepełnosprawnych przy Al. 3-go Maja 31 w Piotrkowie Trybunalskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa związana z przystosowaniem pomieszczeń w budynku parterowym dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ewid. 425/5 obr.21 przy Al. 3-go Maja 31 w Piotrkowie Trybunalskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452131509
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.400,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności budowlanej udokumentowane stosownym zapisem we właściwym rejestrze sądowym lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia z należytą starannością minimum dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty remontowo - budowlane o wartości co najmniej 50 000 zł netto każda. 3) posiadają potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia), tj. dysponują osobami, które będą pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności budowlano - konstrukcyjnej oraz są wpisane na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 4) Wykonają przedmiotowe zamówienie w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy (za termin zakończenia terminu umownego przyjmuje się datę podpisania protokółu z końcowego odbioru przedmiotu zamówienia); 5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (suma ubezpieczenia co najmniej 50 000 zł) 6) zapoznali się z projektem umowy i nie wnoszą zastrzeżeń co do jej treści i akceptują warunki w niej zawarte; 7) udzielą Zamawiającemu gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia oraz wszystkie wbudowane materiały i urządzenia na okres min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego inwestycji; 8) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wypełniony formularz ofertowy b. kosztorys ofertowy w formie uproszczonej sporządzony na podstawie przedmiaru robót, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Do ww. kosztorysu ofertowego zawierającego ceny jednostkowe, ilości nakładów i wartość poszczególnych elementów robót Wykonawca jest zobowiązany dołączyć zestawienie cen wszystkich materiałów i ceny najmu sprzętu, stawkę robocizny oraz wielkości narzutów (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk). Roboty objęte dokumentacją projektową, przedmiarem robót lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub SIWZ, których Wykonawca nie zamieścił w kosztorysie ofertowym, nie zostaną opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że Wykonawca udzielił na nie upustu lub ujął je w innej pozycji kosztorysowej. c. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), d. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art.22 ust. 1 ustawy e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - tylko dla podmiotów zbiorowych ubiegających się o udzielenie zamówienia, g. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), h. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); i. wykaz robót wykonanych w ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju obiektu, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, miejsca wykonania, nazwy i adresu inwestora wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za należycie wykonane i zakończone inwestycje uważa się realizacje potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez usterek lub referencjami), j. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z załączonymi: - kserokopiami uprawnień budowlanych do wykonywania robót w wymaganych specjalnościach - aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającymi przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, k. aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach