Przetargi.pl
Modernizacja systemu ogrzewania ORO

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8332021 , fax. 046 8333228
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
  ul. Pomologiczna 18 18
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8332021, fax. 046 8333228
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.insad.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu ogrzewania ORO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, a szczególności: 1. Rozbiórka komina stalowego zewnętrznego. 2. Demontaż zużytych urządzeń w istniejącej Kotłowni (kotły grzewcze, winda, rurociągi, zasobnik ciepłej wody użytkowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453330000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wadium w wysokości 20.000,- zł, (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2 Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczen
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, tj.: a) wykonali w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji kotłowni gazowej z wymianą kotłów i kominów o mocy kotłów co najmniej 950 kW o wartości min. 800.000 zł bez podatku VAT każde; b) dysponują osobami: - kierownika budowy z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi i minimum 3 letnim doświadczeniem; - kierownika budowy z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi i minimum 3 letnim doświadczeniem; - kierownika budowy z uprawnieniami bez ograniczeń w instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi i minimum 5 letnim doświadczeniem; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1.000.000,- zł; - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1.000.000,-zł w zakresie prowadzonej działalności; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 2 W przypadku składania ofert wspólnych warunki określone w ppkt 2 i 3 mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie. Pozostałe warunki musi spełnić każdy z Wykonawców. 3 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty, opisane w części 9 specyfikacji. Niespełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz o niepodleganiu wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - załącznik nr 1; 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum dwa zadania), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie - załącznik nr 2. Jako odpowiadające swoim rodzajem, Zamawiający uzna roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji kotłowni gazowej z wymianą kotłów i kominów o mocy kotłów co najmniej 950 kW o wartości min. 800.000 zł bez podatku VAT każde; 4 Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 3; 5 Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om - załącznik nr 4; 6 Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych - załącznik nr 5; 7 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 1.000.000, -zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8 Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument na kwotę min. 1.000.000,-zł potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień składania ofert, obejmujący cały okres realizacji zamówienia; 9 Kosztorysy ofertowe; 10 Dowód wniesienia wadium; 11 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Ww. dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 12 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 13 Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie: 13.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13.2. Wykonawcy ci składają jedną ofertę, przy czym: - oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w części obejmującej warunki wskazane w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz o niepodleganiu wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 - składa każdy z Wykonawców, zaś w części obejmującej art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 - składają wszyscy Wykonawcy wspólnie, - pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. 13.3. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum; 14 Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.insad.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach