Przetargi.pl
Kolonie dla dzieci i obóz młodzieżowy. Znak sprawy: 13/ZPN/09.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6480300 , fax. 044 6480304
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  ul. Rakowska 15 15
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 6480300, fax. 044 6480304
  REGON: 00063694000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.szpital-piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kolonie dla dzieci i obóz młodzieżowy. Znak sprawy: 13/ZPN/09.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kolonie dla dzieci i obóz młodzieżowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552700003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r- Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej, zamówieniem.C. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych. D. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych. E. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z padaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. F.Potwierdzeni, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - aktualna karta kwalifikacyjna obiektu. G. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. H.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ,zamiast dokumentu określonego w punkcie A, powinien złożyć dokumenty zgodnie z zapisem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn.19.05.2008r w sprawie dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane o których mowa w §2 ust.1-3 (DZ.U. Nr 87,poz. 605 , uwzględniający zmiany wprowadzone Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.16.10.2008r zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane DZ.U. Nr 188,poz.1155) Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków podmiotowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.szpital-piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach