Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25/27 - dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym oraz dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3283576, 3205496 , fax. 071 3283576
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25/27 25/27
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3283576, 3205496, fax. 071 3283576
  REGON: 00000186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25/27 - dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym oraz dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego dźwigu na nowy w budynku głównym we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25/27, 4-przystankowy o udźwigu minimum 525 kg oraz dostawa i montaż platformy przyschodowej przeznaczonej dla osób na wózkach umożliwiającej przemieszczanie się po schodach i dojazd do dźwigu. Przewiduje się montaż platformy bezpośrednio do ściany lub na specjalnych wspornikach mocowanych do stopni schodów. Jednocześnie tor jezdny platformy może służyć jako poręcz. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonania dokumentacji projektowo-montażowej, - przygotowania szybu windowego do instalacji dźwigu, - sporządzenia dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT), - wykonania prób, odbioru i rozruchu urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych instytucji, w tym UDT i Zamawiającego, - rejestracji windy w UDT, - dostarczenia dokumentacji technicznej dźwigu z instrukcją obsługi i eksploatacji dźwigu, - przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu, - dostarczenie dźwigów o parametrach nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej, - uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w szczególności dopuszczenie do eksploatacji przez UDT, - wykonania niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych zgodnie ze sporządzoną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, - dostawy nowego dźwigu osobowego i platformy wraz z urządzeniami, towarzyszącymi, montażu urządzeń i instalacji zgodnie z dokumentacją projektową oraz uruchomienia. - demontażu dźwigu aktualnie eksploatowanego przez Zamawiającego, a także jego utylizacją i załatwienia wszystkich procedur z tym związanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, - sporządzenia dokumentacji powykonawczej, - świadczenia usług konserwacji (przeglądów) dźwigu w okresie 36 miesięcy gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453131005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach