Przetargi.pl
Dostawa sprzętu ( urządzeń) do schroniska młodzieżowego w Henrykowie Lubańskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego

Gmina Lubań ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6465920 , fax. 075 612 68 50
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubań
  ul. Dąbrowskiego 18 18
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6465920, fax. 075 612 68 50
  REGON: 23082146300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ugluban.nv.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu ( urządzeń) do schroniska młodzieżowego w Henrykowie Lubańskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu ( urządzeń) do schroniska młodzieżowego w Henrykowie Lubańskim wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz montażem w miejscu dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ugluban.nv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach