Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę błon mammograficznych, rtg, tuszy i tonerów, art. biurowych oraz jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb SP ZOZ Kłodzko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
  ul. Szpitalna 1 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.klodzko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę błon mammograficznych, rtg, tuszy i tonerów, art. biurowych oraz jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb SP ZOZ Kłodzko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa błon mammograficznych, rtg, tuszy i tonerów, art. biurowych oraz jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb SP ZOZ Kłodzko. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustęp 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323548007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie 1 - - wadium w wysokości - 1 360 zł Zadanie 2 - - wadium w wysokości - 3 670 zł Zadanie 3 - - wadium w wysokości - 1 320 zł Zadanie 4 - - wadium w wysokości - 740 zł Zadanie 5 - - wadium w wysokości - 600 zł Zadanie 6 - - wadium w wysokości - 75 zł Zadanie 7 - - wadium w wysokości - 1 595 zł Zadanie 8 - - wadium w wysokości - 210 zł Zadanie 9 - - wadium w wysokości - 55 zł Zadanie 10 - - wadium w wysokości - 1 500 zł Zadanie 11 - - wadium w wysokości - 10 zł Zadanie 12 - - wadium w wysokości - 18 zł Zadanie 13 - - wadium w wysokości - 107 zł Zadanie 14 - - wadium w wysokości - 210 zł Zadanie 15 - - wadium w wysokości - 580 zł Zadanie 16 - - wadium w wysokości - 50 zł Zadanie 17 - - wadium w wysokości - 520 zł Zadanie 18 - - wadium w wysokości - 1 040 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zoz.klodzko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach