Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA DOSTAWIE Z MONTAŻEM PODNOŚNIKA ŚRUBOWEGO I PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STROPU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIEŁCZOWIE UL. SZKOLNA 3, GMINA DŁUGOŁĘKA

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03 , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12 12
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.dlugoleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA DOSTAWIE Z MONTAŻEM PODNOŚNIKA ŚRUBOWEGO I PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STROPU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIEŁCZOWIE UL. SZKOLNA 3, GMINA DŁUGOŁĘKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie z montażem podnośnika śrubowego i platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą stropu w budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, gmina Długołęka. 2. W zakres prac, o których mowa w ust. 1 wchodzą następujące obowiązki Wykonawcy: 1) dostawa i montaż podnośnika śrubowego w tym: a) wykonanie płyty żelbetowej B-20, b) wykonanie otworu w stropie, c) wykucie 3 ościeżnic drzwiowych i osadzenie w innym miejscu, d) zdemontowanie balustrad i schodów, e) zamontowanie podnośnika, f) wykonanie nowego chodnika oraz pochylni z kostki brukowej, g) przełożenie instalacji co, h) wykonanie instalacji elektrycznej do podnośnika. 2) dostawa i montaż platformy w tym: a) zamontowanie platformy oraz balustrady dla platformy, b) wykonanie instalacji elektrycznej do platformy, 3) Wymiana stropu w tym: a) wymiana stropu Kleina. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej. 3. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej wykonanej przez Zakład Usług Inwestycyjnych BUDOPROJEKT, ul. Elsnera 6, 51-610 Wrocław, tel. 71/328 34 60, zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - decyzja 951/2011 z dnia 07.04.2011r. wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, tj. w: a)projekcie budowlanym Budowa podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych b)ocenie stanu technicznego fragmentu stropu pod piwnicą wraz z wytycznymi remontu c)informacji BIOZ d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) e)Przedmiarze robót na budowę podnośnika śrubowego i platformy dla osób niepełnosprawnych f)Przedmiarze robót na wymianę stropu będących załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12 lipca 2011r. zwanej dalej siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453130004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dlugoleka.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach