Przetargi.pl
Wydanie przewodników po ścieżkach turystycznych Karkonoskiego Parku Narodowego: przewodnika po ścieżce geoturystycznej we wschodnich Karkonoszach oraz przewodnika po ścieżce turystycznej pieszo-rowerowej Dolina Wilczego Potoku

Karkonoski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7553726 , fax. 075 7553348
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Karkonoski Park Narodowy
  ul. Chałubińskiego 23 23
  58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7553726, fax. 075 7553348
  REGON: 00012444600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpnmab.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydanie przewodników po ścieżkach turystycznych Karkonoskiego Parku Narodowego: przewodnika po ścieżce geoturystycznej we wschodnich Karkonoszach oraz przewodnika po ścieżce turystycznej pieszo-rowerowej Dolina Wilczego Potoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego i druk dwóch wydawnictw o charakterze popularnonaukowym, których parametry techniczne przedstawiają się jak poniżej i dotyczą wydania przewodnika po ścieżce geoturystycznej we wschodnich Karkonoszach oraz przewodnika po ścieżce turystycznej Dolina Wilczego Potoku Karkonoskiego Parku Narodowego. Przewodniki będą wydane w czterech wersjach językowych. Do przewodników Zamawiający dostarcza numery ISBN Parametry techniczne przewodnika ścieżce geoturystycznej we wschodnich Karkonoszach : - nakład : wersja językowa polska: 10 000, wersja językowa czeska: 5 000, wersja językowa angielska: 5 000, wersja językowa niemiecka: 5 000 - format A5 - objętość: 48 stron + okładka - druk obustronny w pełnym kolorze - oprawa szyta zeszytowo na dwie zszywki - okładka kartonowa 300 g, drukowana w pełnym kolorze, błysk - papier - kreda błysk 135g w pełnym kolorze - fotografie minimum 100 sztuk, ryciny minimum 25 sztuk plus loga: KPN, KRNAP, POWT, UE Parametry techniczne przewodnika ścieżce turystycznej Dolina Wilczego Potoku : - nakład : wersja językowa polska: 10 000, wersja językowa czeska: 5 000, wersja językowa angielska: 5 000, wersja językowa niemiecka: 5 000 - format A5 - objętość: 48 stron + okładka - druk obustronny w pełnym kolorze - oprawa szyta zeszytowo na dwie zszywki - okładka kartonowa 300 g, drukowana w pełnym kolorze, błysk - papier - kreda błysk 135g w pełnym kolorze - fotografie minimum 100 sztuk, ryciny minimum 25 sztuk plus loga: KPN, KRNAP, POWT, UE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kpnmab.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach