Przetargi.pl
Dowozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2011-2012.

Gmina Sulików ogłasza przetarg

 • Adres: 59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7787613 , fax. 75 7756922
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulików
  ul. Dworcowa 5 5
  59-975 Sulików, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7787613, fax. 75 7756922
  REGON: 23082144000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sulikow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2011-2012.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2011-2012. - Przewozy obejmujące dowóz i odwóz uczniów odbywają się w dni nauki szkolnej z wyłączeniem dni wolnych od nauki, określonych co rocznie przez Ministra Edukacji Narodowej. - Dowozy uczniów odbywać się będą według rozkładu jazdy: TRASA NR 1:DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIERNEJ ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:30 Radzimów Dolny (PKS) 7:34 Radzimów (k.krzyża) 7:36 Radzimów Górny (PKS) 7:38 Radzimów Górny (Mleczarnia) 7:41 Bierna (szkoła) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Radzimów Dolny - Bierna (szkoła) wynosi 56 osób. Godziny odjazdów Miejscowość 7:45 Bierna (szkoła) 7:48 Radzimów Górny (Mleczarnia) 7:50 Radzimów Górny (PKS) 7:52 Radzimów Dolny (PKS) 8:00 Sulików (przedszkole) 8:02 Sulików (gimnazjum) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Bierna (szkoła) - Sulików (gimnazjum) wynosi 44 osoby. TRASA NR 2:DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIERNEJ ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:20 Łowin 7:27 Miedziana Wieś (PKS) 7:29 Miedziana (świetlica PKS) 7:34 Wielichów (PKS) 7:35 Miedziana (skrzyżowanie PKS) 7:39 Bierna (szkoła) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Łowin - Bierna (szkoła) wynosi 60 osób w tym: 39 osób wysiada w Biernej (szkoła) 21 osób jedzie do Gimnazjum w Sulikowie. Godziny odjazdów Miejscowość 7:41 Bierna (szkoła) 7:47 Mała Wieś Górna 7:57 Sulików (przedszkole) 7:59 Sulików (gimnazjum) Na trasie Bierna (szkoła) - Sulików (gimnazjum) przewidywana ilość dzieci do przewiezienia wynosi 46 osób w tym 21 osób z trasy Łowin - Bierna (szkoła) i 25 osób z Małej Wsi Górnej. TRASA NR 3: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUDNISKACH DOLNYCH ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:20 Sulików (PKS) 7:25 Mikułowa (PKS) 7:27 Mikułowa (PKS na górze) 7:30 Mikułowa (Rozdzielnia) 7:32 Mikułowa (PKP) 7:44 Studniska Górne Kolonia (PKS) 7:47 Studniska Górne (świetlica PKS) 7:50 Studniska Dolne (szkoła) 7:55 Sulików (przedszkole) 7:57 Sulików (gimnazjum) Przewidywana liczba dzieci do przewiezienia na trasie Sulików - Studniska Dolne (szkoła) wynosi 31 osób. Na trasie Studniska Dolne (szkoła) - Sulików (gimnazjum) przewidywana liczba dzieci do przewiezienia wynosi 52 osoby. TRASA NR 4: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:30 Stary Zawidów (PKS) 7:34 Zawidów (PKS Rynek) 7:37 Skrzydlice (wiata) 7:38 Wrociszów Górny (wiata) 7:48 Sulików (przedszkole) 7:50 Sulików (gimnazjum) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Stary Zawidów - Sulików (gimnazjum) wynosi 66 osób TRASA NR 5: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:30 Ksawerów (wiata) 7:35 Wilka 7:40 Wrociszów Dolny (wiata) 7:50 Sulików (przedszkole) 7:52 Sulików (gimnazjum) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Ksawerów - Sulików (gimnazjum) wynosi 26 osób. UWAGA Dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Mała Wieś Górna, Skrzydlice, Wrociszów Górny, Ksawerów, Wilka, Wrociszów Dolny nie są zabierane z drogi głównej. Autobus musi wjechać do wsi. W miejscowości Łowin, Wilka i Mała Wieś Górna przed rozpoczęciem przewozów zostanie postawiony przystanek z którego będą zabierane dzieci. Odwozy uczniów z poszczególnych szkół odbywać się będą w godzinach: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie : 12:30, 13:40, 14:30 Publiczne Przedszkole w Sulikowie: 12:40, 13:40 Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych: 13:45 Szkoła Podstawowa w Biernej: 13:05, 14:05, Ilość dzieci na trasie odwozów nie będzie pokrywała się z ilością dzieci na trasie przywozów. Dokładna ilość dzieci na poszczególnych trasach będzie znana na początku roku szkolnego, po ustaleniu planu lekcji przez dyrektorów szkół. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin odwozu dzieci ze szkół. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie skutkują koniecznością wykorzystania większej liczby autobusów niż wynika to z SIWZ. Zwiększenie liczby dowożonych dzieci, powodujące konieczność wykorzystania większej liczby pojazdów, niż wynika to z SWIZ, będzie skutkować wprowadzeniem aneksów do umowy. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy. Wykonawca dysponuje oznaczonymi pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn zm.) i ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). W szczególności pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia i odwożenia dzieci na przystanki wskazane przez Zamawiającego oraz każdorazowego skontrolowania przez kierowcę prawidłowości zamknięcia wszystkich wejść do autobusu. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących na określonej trasie W przypadku spadku temperatury na dworze poniżej 5° C Wykonawca zobowiązuje się ogrzewać autobusy w czasie przewożenia uczniów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić - niezależnie od kierowców - również opiekunów przewożonych dzieci według następujących zasad: a) osoby sprawujące opiekę nad dziećmi posiadają przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. b) osoby sprawujące opiekę na dziećmi w czasie przejazdu posiadać będą identyfikatory pozwalające zidentyfikować imię i nazwisko tej osoby. c) osoby sprawujące opiekę będą odbierały dzieci z przystanku i po dowiezieniu na zajęcia będą przekazywały je pod opiekę nauczyciela; d) po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczyciela; e) osoby sprawujące opiekę w imieniu Wykonawcy obowiązane są zachować szczególną dbałość o dobro dzieci w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i w razie potrzeby odpowiednie jednostki Policji o każdej awarii lub wypadku autobusu. W przypadku awarii lub wypadku autobusu Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie i przewieźć dzieci innym autobusem, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę dzieci. W przypadkach, o których mowa w pkt. 12 Wykonawca zobowiązuje się przewieźć dzieci do poszczególnych przystanków w czasie nie dłuższym niż jedna godzina od planowanej pory przybycia autobusu na dany przystanek. Wykonawca jest zobowiązany do zrekompensowania wszelkich szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej wygaśnięcia w czasie trwania umowy dodatkowo przedkłada kopię aktualnej polisy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2.000,- PLN słownie złotych: dwa tysiące

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sulikow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach