Przetargi.pl
Modernizacja polegająca na przebudowie drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na działkach nr 16 w m. Stójka i nr 698 w m. Czemierniki od km 0+000 do km 0+990

GMINA CZEMIERNIKI ogłasza przetarg

 • Adres: 21-306 Czemierniki, ul. Zamkowa 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833513003
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CZEMIERNIKI
  ul. Zamkowa 9
  21-306 Czemierniki, woj. lubelskie
  tel. 833513003
  REGON: 030237486
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja polegająca na przebudowie drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na działkach nr 16 w m. Stójka i nr 698 w m. Czemierniki od km 0+000 do km 0+990
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja polegająca na przebudowie drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na działkach nr 16 w m. Stójka i nr 698 w m. Czemierniki od km 0+000 do km 0+990”Zakres robót obejmuje w szczególności:- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – 0,990 km- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjnenawierzchni – 5445 m2,- warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm – 4391 m2- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm – podłożewzmocnione 3,50 MPa na poszerzeniach – 4188 m2- nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna po uwałowaniu 15 cm – 3990 m2- pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – 5 szt.- pionowe znaki drogowe – znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 – 5 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach