Przetargi.pl
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

Lotnicza Akademia Wojskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, Dywizjonu 303 nr 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lotnicza Akademia Wojskowa
  Dywizjonu 303 nr 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  REGON: 060059216
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/law/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży ochronnej i roboczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odzież dla recepcjonistyOdzież ochronna i roboczaOdzież dla ratownika medycznegoOdzież taktycznaOdzież dla pracownika gospodarczegoOdzież ochronna dla kucharzy, pomocy kuchennych i kelnerówFartuchy, czapki, obuwie roboczeOdzież dla pilota
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach