Przetargi.pl
Modernizacja ogrodzenia przy Liceum Ogolnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Starostwo Powiatowe w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2754648, 2758918 , fax. 024 2754806
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sierpcu
  ul. Świętokrzyska 2a 2a
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 2754648, 2758918, fax. 024 2754806
  REGON: 61101920000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ogrodzenia przy Liceum Ogolnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego ogrodzenia terenu szkoły. Projekt zakłada w znacznej mierze wykorzystanie istniejącego obecnie ogrodzenia. Istniejące obecnie ogrodzenie o długości 470 mb podlegać będzie przebudowie. Przebudowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: * dysponują przynajmniej jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane do wykonawstwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi do powołanej ustawy, czyli uprawnionego do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wraz z zaświadczeniem o aktualnej przynależności tego pracownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; * spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp; * w ostatnich 5 latach (lub z okresu działalności, jeżeli jest prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) wykonali co najmniej 2 zamówienia zbliżone rodzajowo i wartościowo do przedmiotu objętego niniejszym zamówieniem, przez co rozumie się zarówno przebudowę istniejących, a także budowę nowych obiektów użyteczności publicznej lub mieszkalnych i posiadają dokumenty potwierdzające rzetelne wykonanie takich usług; zapoznają się z dokumentacją techniczną zadania i dokonają wizji lokalnej terenu w godzinach pracy Liceum Ogólnokształcącego w godzinach 8.00-15.00 i przedstawią Zamawiającemu najpóźniej 6 dni przed dniem składania ofert na piśmie swe spostrzeżenia dotyczące ewentualnych rozbieżności między stwierdzonym przez siebie stanem faktycznym a dokumentacją opisującą zadanie. udzielą 36-miesięcznej gwarancji na wbudowane materiały i wykonane roboty objęte przedmiotem umowy; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. l Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Pzp i spełnia wymagania określone w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w SIWZ Wykonawcy muszą wraz z podpisaną ofertą - załącznik nr 1 do SIWZ dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Informacja o stanie zatrudnienia i potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia potwierdzająca posiadanie przez kadrę techniczną, odpowiedzialną za realizację zamówienia, uprawnień budowlanych ze wskazaniem przynajmniej jednego pracownika posiadającego uprawnienia budowlane do wykonawstwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi do powołanej ustawy, czyli uprawnionego do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wraz z zaświadczeniem o aktualnej przynależności tego pracownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (podpisującego ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentu wymienionego w podpunkcie 4); 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 (stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). 5) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) Wykazanie co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 4 do SIWZ; 7) Wykaz podwykonawców, wraz ze wskazaniem zakresu robót, które wykonawca zamierza im powierzyć (o ile występują) - załącznik nr 5; 8) Zobowiązanie do współpracy (o ile występują podwykonawcy)- załącznik nr 5a; 9) Informacji banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż cena oferty, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10) Kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 11) Formularz cenowy - załącznik nr 6; 12) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót zawierający podział zamówienia na poszczególne etapy robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy - załącznik nr 7; 13) podpisany wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ; 14) Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, która wyznacza pełnomocnika umawiających się stron.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sierpc.starostwo.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach