Przetargi.pl
Budowę sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy ZP- 35/16)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 93 93 , fax. 22 443 94 85
 • Data zamieszczenia: 2016-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 93 93, fax. 22 443 94 85
  REGON: 01525966300108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowę sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy ZP- 35/16)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj, w oparciu o: 1) Program funkcjonalno-użytkowy sali sportowej usytuowanej na terenie Zespołu Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie, wykonany w dniu 27 sierpnia 2015 r. przez ES-PRO, ul. Międzyborska 50/76 w Warszawie. Autorami opracowania są: mgr inż. arch. Paweł Nowak, mgr inż. Rafał Podstawka, mgr inż. Dariusz Denkiewicz, mgr inż. Andrzej Klepaczko. Ww. opracowanie stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. Dane ogólne: - powierzchnia działki ok. 10 844 m2, - powierzchnia zabudowy ok. 1 334,90 m2, - kubatura ok. 17 123,5 m3, - szerokość maks. x długość maks. ok. 35,05 m x 44,64 m - obszar, na którym projektowany jest obiekt znajduje się pod ochroną konserwatorską a układ urbanistyczny ul. Konwiktorskiej znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m.in.: 1) opracowania zawierającego: a) dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami z dn. 22 września 2015 r. (Dz. U. 2012 poz. 462), stanowiącą podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, ekspertyzami, uwzględniającą: - projekt zagospodarowania terenu, - projekt budowlany i wykonawczy, architektoniczny i konstrukcyjny Sali sportowej wraz z projektami budowlano-wykonawczymi instalacji wod.-kan., instalacją p-poż., instalacji cieplnych wraz z modernizacją lub wykonaniem nowego węzła cieplnego, przebudową lub wykonaniem nowego przyłącza sieci cieplnej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych oraz projekt drogowy ze wszystkimi charakterystycznymi elementami z podaniem wszystkich wymiarów i domiarów, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, b) specyfikację techniczną ogólną i szczegółową wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), c) kosztorysy inwestorskie, spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389). Szczegółowy zakres opracowania zawiera załącznik nr 1 do umowy. 2) robót budowlanych zgodnie z wykonanym opracowaniem zatwierdzonym przez Zamawiającego. UWAGA: 1. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy, Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz innych instytucji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 2. W cenie oferty należy uwzględnić postanowienia wynikające z Decyzji nr 110/Z/16 - usunięcie drzew i dokonanie nasadzeń zastępczych. 3. W przypadku nałożenia przez Stołecznego Konserwatora Zabytków drogą Decyzji obowiązku prowadzenia nadzoru archeologicznego przez osobę, która spełnia warunki określone w §26 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 Nr 165 poz. 987), koszty wynikające z Decyzji ponosi Wykonawca. 4. Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć inspektorowi nadzoru, pisemną opinię ornitologiczną dotyczącą ochrony ptaków w trakcie prowadzonych robót. 5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Wydziałem Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz użytkownikiem budynku zakresu robót, przed przystąpieniem do prac projektowych. 6. Po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania w jego imieniu wszystkich wniosków i wystąpień w celu uzyskania niezbędnych Decyzji w szczególności Pozwolenie na budowę, Pozwolenie na prowadzenie robót w obszarze ochrony konserwatorskiej. Koszty związane z opłatami wynikającymi z tych czynności ponosi Wykonawca. Wnioski o wydanie wyżej wymienionych Decyzji podpisuje Zamawiający. 7. Po uprawomocnieniu się wyżej wymienionych Decyzji Wykonawca na podstawie zatwierdzonego opracowania wybuduje salę sportową oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu. Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia ustala się na 30 lipca 2018r. 8. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji. 9. Opracowanie Wykonawca złoży Zamawiającemu w następującej formie: - papierowej wydrukowanej z plików PDF projekty budowlane w 4 egz. projekty wykonawcze w 2 egz.; - w formie elektronicznej (modyfikowalnej - Norma, Autocad lub Archicad i niemodyfikowalnej - PDF) projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie. 10. Zamawiający udostępnia odpłatnie Wykonawcy istniejące miejsca poboru wody, energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Wykonawca musi posiadać własne podliczniki celem opomiarowania i właściwego rozliczenia po zakończeniu robót. 11. Wykonawca musi zorganizować, a następnie zlikwidować zaplecze budowy oraz zaplecze sanitarne dla pracowników w ciągu 3 dni od daty odbioru końcowego robót. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu zaplecza obciążają Wykonawcę. 12. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem technicznym (narzędziami, urządzeniami), który zapewni realizację zamówienia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Ponadto realizacja dostaw sprzętu i materiałów na budowę będzie odbywać się poza godzinami szczytu. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna - art. 29 ust. 4 pkt 4) ustawy Pzp). 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca od dnia uprawomocnienia się Decyzji pozwolenia na budowę do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy co najmniej 10 osób, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. 3. Realizacja zamówienia przez te osoby związana jest z faktem prowadzenia robót budowlanych na terenie obiektu oświatowego w trakcie prowadzenia zajęć szkolnych. W celu zapewnienia właściwej, odpowiedniej dla terenu oświatowego organizacji robót oraz uzyskanie większego prawdopodobieństwa terminowego wykonania zamówienia. Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). 4. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o prace nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy: a) 1 osobę w charakterze kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.), b) 9 osób w charakterze pracowników ogólnobudowlanych. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace zostały szczegółowo opisane programie funkcjonalno-użytkowym. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się Decyzji o pozwoleniu na budowę przedstawi Zamawiającemu do wglądu umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 2 i 4 oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. 6. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur VAT wraz z pisemnym oświadczeniem o wykonaniu obowiązku określonego w pkt 2 i 4. 7. Zatrudnienie osób o których mowa w pkt 2 i 4 przy realizacji przedmiotu umowy będzie trwać od dnia uprawomocnienia się Decyzji pozwolenia na budowę do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce inne osoby na warunkach określonych w pkt 2 i 4 posiadających tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania lub nadzorowania robót budowlanych. Zmiany te nie stanowią zmiany umowy. 8. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o prace dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 9. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w pkt 2 i 4 zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Przedmiot zamówienia należy wykonać etapami: I etap do kwoty brutto 4.190.000,00 w terminie do dnia 10 grudnia 2016 r., II etap do kwoty brutto 4.801.500,00 w terminie do dnia 10 grudnia 2017 r., III etap - zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, lecz nie później niż do dnia 30 lipca 2018r. Wytyczne Zamawiającego w zakresie terminów realizacji opracowania i robót budowlanych stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach