Przetargi.pl
Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 18b
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6713031 , fax. 023 6713031
 • Data zamieszczenia: 2016-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
  ul. Ciechanowska 18b 18b
  06-430 Sońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6713031, fax. 023 6713031
  REGON: 00086187700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bratne.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła ponadgimnazjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zewnętrznych przyłączy kanalizacji sanitarnej od budynku stołówki i kotłowni oraz remont instalacji wodociągowej, ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w budynku kotłowni i stołówki należących do Zamawiającego. 2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót oraz dokumentacji technicznej - załączonych do SIWZ. 4. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bratne.republika.pl/bip.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach