Przetargi.pl
Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla dzieci pracowników Ministerstwa nad Morzem Bałtyckim (Polska) w 2009 r

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6015916, 6463708 , fax. 022 8456044,
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Stefana Batorego 5 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6015916, 6463708, fax. 022 8456044,
  REGON: 01229324000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zamowienia@mswia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla dzieci pracowników Ministerstwa nad Morzem Bałtyckim (Polska) w 2009 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla dzieci pracowników Ministerstwa nad Morzem Bałtyckim (Polska) w terminie: 21. 06. - 11. 07. 2009 r. - 45 dzieci (20 noclegów)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552430005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1.1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujący warunek szczegółowy: - posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą : 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy (wg Załącznik nr 1 do oferty). 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Aktualny odpis z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez marszałka województwa właściwego we względu na siedzibę przedsiębiorcy. 1.4. Aktualną umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych, albo umowę ubezpieczenia na rzecz klienta potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do minimalnej sumy gwarancyjnej na rzecz jednego klienta z tytułu umowy ubezpieczenia zgodnej z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 32, poz. 281). 2. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 2.1. Zamiast dokumentu o którym mowa w rozdziale VI ppkt. 1.2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej (rozdział VI ppkt. 2.1.) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Aktualny odpis z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, który w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, prowadzi wybrany przez niego marszałek województwa. Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału. 2.4. Aktualną umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych, albo umowę ubezpieczenia na rzecz klienta potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do minimalnej sumy gwarancyjnej na rzecz jednego klienta z tytułu umowy ubezpieczenia zgodnej z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 32, poz. 281). 3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 3.1. Oświadczenie wymienione w rozdziale VI ppkt 1.1. składane jest przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy; 3.2. Dokumenty wymienione w rozdziale VI ppkt 1.2. składa każdy z Wykonawców w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy. 3.3. Dokumenty wymienione w rozdziale VI ppkt. 1.3 i 1.4. musza potwierdzać spełnianie warunków szczegółowych łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę. 3.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Forma dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z oferta: 4.1. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ppkt. 1.1. oraz pełnomocnictwa udzielane do przeprowadzenia postępowania należy przedstawić w formie oryginału. 4.2. Pozostałe dokumenty załączane do oferty i żądane przez Zamawiającego należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4.4. Wszystkie dokumenty sporządzone w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mswia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach