Przetargi.pl
Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku nr 8 w kompleksie wojskowym 3656, w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 103.

Stołeczny Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie 97
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6840328 , fax. 022 8250803
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
  Al. Jerozolimskie 97 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6840328, fax. 022 8250803
  REGON: 01305805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sziwawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka org. MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku nr 8 w kompleksie wojskowym 3656, w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 103.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację instalacji klimatyzacyjnej w budynku nr 8 w kompleksie wojskowym 3656, w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 103.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397170001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 34.000,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 2) W ciągu ostatnich 5 lat wykonali z należytą starannością minimum jedno zamówienie obejmujące zakresem roboty stanowiące przedmiot zamówienia; 3) Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą (kierownika budowy i kierowników branży budowlanej) posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz wpisaną na listę członków właściwej izby zawodowej; W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków oferent musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VII.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty: 1) Spis dokumentów zawartych w ofercie; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat zamierzeń obejmujących zakresem roboty stanowiące przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 700.000 zł każde. Wykaz winien być złożony na wzorze druku, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W wykazie powinny być wyszczególnione tylko te zamierzenia, na które wykonawca przedkłada dokumenty (referencje, protokoły odbioru itp.), potwierdzające wykonanie robót terminowo i z należytą starannością; 4) Dokumenty od poprzednich zamawiających potwierdzające, że zamierzenie wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ zostało wykonane z należytą starannością; 5) Wykaz osób personelu kierowniczego (tj. kierownika budowy, kierowników branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej) złożony na wzorze druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ z załączeniem kserokopii ich uprawnień budowlanych umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) oraz kserokopii aktualnych zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów; 6) Tabela elementów scalonych; 7) Szczegółowy kosztorys ofertowy - opracowany zgodnie z postanowieniami określonymi w Rozdziale XIV niniejszej SIWZ; 8) Potwierdzenia wpłaty wadium (kserokopia gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. lub kserokopia dokumentu wpłaty wadium w formie pieniężnej). Do oferty nie należy załączać oryginału gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. 9) Oświadczenie o spełnieniu wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sziwawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach