Przetargi.pl
Modernizacja ogrodzenia

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Kościuszki 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 621-47-02
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 18 18
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 621-47-02
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ogrodzenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację ogrodzenia w tym m.in. roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia w części nadziemnej i podziemnej wykonanie fundamentów pod cokół i słupki ogrodzeniowe wykonanie cokołu ogrodzenia z cegły ceramicznej wykonanie słupków ogrodzeniowych z cegły ceramicznej wzmocnionych rdzeniami żelbetowymi w miejscach dużych różnic poziomów terenu ( od strony północnej) wykonanie cokołu jako muru oporowego tynkowanie i malowanie cokołu i słupków wykonanie i montaż stalowych elementów przęseł, bram i furt naprawę chodników i placów wzdłuż ogrodzenia ( kostka brukowa) po robotach ziemnych przy ogrodzeniu Szczegółowy zakres robót , technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej budowlanej opracowanej przez architekta mgr inż. Jana Supersona , zatwierdzonej przez Starostę Jarosławskiego decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 346/2013 znak:AB.6740.344.2013 z dnia 01.07.2013 r. oraz w przedmiarze robót Uwaga: Roboty remontowe muszą być zorganizowane w sposób zapewniający zabezpieczenie terenu szpitala (wykonanie ogrodzenia tymczasowego) oraz zapewniający bezpieczeństwo pacjentów ,personelu oraz przechodniów W ofercie należy uwzględnić również koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 30000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach