Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (ryb przetworzonych, pasztetu drobiowego w opakowaniu, oleju i tłuszczu roślinnego) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Zakład Karny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8580700 , fax. 0-17 8535420
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Rzeszowie
  ul. Załęska 76 76
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8580700, fax. 0-17 8535420
  REGON: 00000000590467
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (ryb przetworzonych, pasztetu drobiowego w opakowaniu, oleju i tłuszczu roślinnego) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (ryb przetworzonych, pasztetu drobiowego w opakowaniu, oleju i tłuszczu roślinnego) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1, 2 i 3 do SIWZ. Nazwa oraz kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): ryby przetworzone i konserwowane - 15200000-0; produkty drobiowe (pasztet drobiowy w opakowaniu do 400g) - 15131500-0; oleje i tłuszcze roślinne - 15400000-2. Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera załącznik nr 10 (projekt umowy) do SIWZ. TABELA Z ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ, Lp. Asortyment, Kod CPV, Jednostka miary, Ilość. 1. Mintaj mrożony kostka - bez panierki (glazura lodowa do 20 %) 15221000-3, kg 3 300; 2. Sałatka śledziowa z majonezem (wyrób garmażeryjny) op. do 5 kg, 15243000-3, kg 3 000; TABELA Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ, Lp. Asortyment, Kod CPV, Jednostka miary, Ilość. 1. Pasztet drobiowy - opakowanie do 400 g, 15131500-0, kg 1 500. TABELA Z ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ. Lp. Asortyment, Kod CPV, Jednostka miary, Ilość. 1. Olej uniwersalny (opakowanie do 10 litrów), 15411100- 3, litr 3 150; 2. Tłuszcz roślinny do smarowania pieczywa (kostka do 300 g.), 15431000- 8, kg 8 800. Określona w tabelach ilość towaru jest wielkością szacunkową. Zamawiający informuje, że rzeczywista ilość pobranych artykułów może odbiegać od ilości planowanej. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z trzech części stanowiących załącznik nr 1, 2 i 3 (formularz cenowy) do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego, dwóch lub trzech załączników przez jednego Wykonawcę z zastrzeżeniem że, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Złożenie większej liczby ofert na daną część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wymaga się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach